Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

Start van eerste project voor het onderzoeksthema armoede

19 juni 2017 door Lisbeth Verharen

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen richt zich sinds kort ook op het thema armoede. Inmiddels is een eerste project hiervoor gehonoreerd met een subsidie van ZonMw. Samen met de gemeente Nijmegen, welzijnsorganisatie Het Interlokaal-Tandem en ervaringsdeskundige co-onderzoekers onderzoeken we hoe de financiële zelfredzaamheid van zelfstandig wonende Nijmeegse jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kan worden ondersteund en versterkt.

Het participatief actieonderzoek bestaat uit drie fasen. In de eerste fase worden de verhalen van jongvolwassen met LVB die zelfstandig wonen opgehaald over hun ervaringen met het omgaan met geld en de ondersteuning daarbij. In de tweede fase gaan de deelnemers in meerdere groepsgesprekken met elkaar deze verhalen analyseren en ideeën vormen over het verbeteren van de ondersteuning en de producten die daarbij bruikbaar zijn. In de derde fase worden deze ideeën omgezet in aanbevelingen en worden concrete producten ontwikkeld om de opgedane inzichten uit te dragen, bijvoorbeeld een brochure in gewone taal over omgaan met geld en de mogelijkheden voor ondersteuning daarbij.

 

Nieuwe publicatie: Kwesties en keuzes in wijkgericht werken

24 maart 2017 door Lisbeth Verharen

(Sociale) wijkteams zijn in de praktijk overwegend zorgteams, terwijl zij de opdracht hebben een meer proactieve aanpak te ontwikkelen met ruimte voor preventie en burgerinitiatieven. En bij zware problematiek zijn professionals geneigd de samenwerking met informele zorg laag te prioriteren en voorrang te geven aan hulpverlenen. Deze en andere dilemma’s komen aan bod in de nieuwe bundel Kwesties en keuzes in wijkgericht werken van de Werkplaatsen Sociaal Domein.

De bundel bestaat uit een essay en vier artikelen. Wetenschappers en onderzoekers, ook binnen de Werkplaatsen Sociaal Domein, dienen naast hun rol als loyale onderzoekspartner meer een rol te vervullen van ‘critical friend’, zo bepleiten we in het essay. Juist vanwege de bestaande machtsverhoudingen is het van belang om nader in te gaan op de dieperliggende kwesties en keuzes waar professionals die wijkgericht werken mee te maken krijgen. Zij ervaren in de praktijk de spanning tussen abstracte beleidsbegrippen en de concrete invulling die aan wijkgericht werken wordt gegeven. In dat spanningsveld moeten professionals dagelijks keuzes maken.

In het eerste artikel worden 12 onderzoeken naar (sociale) wijkteams op hoofdlijnen in beeld gebracht. Het tweede artikel neemt de samenwerking van professionals in wijkteams met informele netwerken onder de loep. Het derde artikel gaat in op de ethische dimensie van het praktijkwerk in wijkteams. In het vierde artikel wordt de noodzaak van een lerende aanpak betoogd. Daarnaast presenteert dit artikel zeven principes, waarmee transformatief leren vorm kan worden gegeven. Download de publicatie hier.

 

ZelfSamen

21 februari 2017 door Lisbeth Verharen

Eigen regie en sociale netwerken vormen centrale begrippen in de huidige ontwikkelingen in de domeinen zorg & welzijn. Verschillende onderzoeksgroepen van de HAN (waaronder die van de werkplaats sociaal domein) hebben in de afgelopen jaren hiervoor producten voor praktijk, onderzoek en onderwijs ontwikkeld. Deze zijn vrij beschikbaar via www.zelfsamen.nl

 

Sociale professionals Peel en Maas aan de slag met de Effectencalculator

21 februari 2017 door Maarten Kwakernaak

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen maakt werk van evaluatie. In de gemeente Peel en Maas gaat een groep van 8 professionals tean WIJZ (Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg) aan de slag met deze manier van lerend evalueren. Later zullen er nog meer van hun collega’s aansluiten. Samen met de HAN en adviseur/onderzoeker Jochum Deuten gaan zij de effecten van hun werk in kaart brengen. Bovendien bouwen zij aan een variant van het instrument die in de dagelijkse werkpraktijk van de sociale professional gebruik kan gaan worden. Eind 2018 moet dit instrument helemaal gereed zijn, en zijn 35 individuele cliëntcasussen geëvalueerd.

Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen ondersteunt de huidige transformatie in het sociaal domein en richt zich op de informele en formele ondersteuning van burgers in kwetsbare posities. Centraal staat het werken en leren vanuit het perspectief van de burger.