Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Regionaal Onderwijs Blog

Samen versterken we de kracht van leren en inspireren!

smeltHet onderwijs verdient goede leraren. Goede leraren verdienen een actuele en krachtige opleiding en professionalisering in hun dagelijkse praktijk. Daar werken we samen aan, iedere dag opnieuw. In de opleidingen, in maatwerktrajecten voor werkenden, tijdens het werkplekleren, in de onderzoekskringen, in vakdidactische pilots, de projecten over opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, iXperiumontwikkelkringen en tijdens gezamenlijke studiedagen. We ontwikkelen samen onderdelen van het currriculum van de lerarenopleidingen, waardoor we goed in kunnen spelen op de praktijk van het onderwijs. Lees verder

Loes Nobbe nieuwe programmamanager samenwerkingsverbanden HAN ILS

9 januari 2018 door Aly Smelt

Met veel plezier kan ik jullie mededelen dat we Loes Nobbe hebben benoemd als onze nieuwe programmamanager samenwerkingsverbanden. Loes volgt Régie Driessen op die vanaf 1 februari haar loopbaan zal voorzetten als programmadirecteur bij OMO. Loes is voor sommigen van ons een bekende. Ze werkt nu bij Helicon als adviseur en projectleider van o.a. de Gelderse professionaliseringsagenda, waarin de zeven Gelderse ROC’s samenwerken met   de HAN aan de onderwijskwaliteit van het Gelders MBO. Loes heeft na haar master Geografie en Communicatie haar eerste graads bevoegdheid Aardrijkskunde behaald aan de Radboud Universiteit, werkte als docent en in enkele andere functies functies in het vo en mbo en behaalde haar master Leren en Innoveren aan Stoas Wageningen.

Wij zijn heel blij met de komst van Loes en zien ernaar uit met haar te mogen samenwerken. Binnenkort zal Loes zichzelf aan jullie voorstellen.

We kijken terug op een goede sollicitatieprocedure waarin we nauw samenwerkten met ons werkveld. Hierbij nogmaals dank aan Wilma Weekenstroo (AOS Oost Nederland) en Frank Croijmans  (AOS Quadraam).

Een beroepsbeeld voor de leraar?

16 december 2017 door Régie Driessen

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan een omschrijving van het beroepsbeeld van de leraar. Op 14 december is de publicatie met de volgende titel gepresenteerd: ‘Een beroepsbeeld voor de leraar’: over ontwikkelingen en groei van leraren in het onderwijs’.
Een publicatie passend bij de strategische koers van het ILS. Waardevol om samen te bespreken!

Klik op onderstaande link om de publicatie te lezen:
beroepsbeeldvoordeleraar

 

Gelderse Professionaliseringsagenda

15 december 2017 door Régie Driessen

De Faculteit educatie van de Han werkt samen met 7 mbo-instellingen aan de kwaliteit van het onderwijs in de Gelderse mbo’s in de ‘Gelderse Professionaliseringsagenda’ (GPA). De samenwerking in de Gelderse Professionaliseringsagenda heeft de afgelopen jaren steeds meer vorm gekregen. Mede dankzij enkele aanmoedigingssubsidies is inmiddels een leernetwerk gecreëerd waarin op verschillende niveaus wordt samengewerkt aan professionaliseringsthema’s. Dat heeft onder andere geresulteerd in de projecten ‘Leren en lesgeven met ict’ en ‘Beroepsgerichte didactiek’. Ook de samenwerking in de aspirant-opleidingsscholen mbo en de samenwerking in het curriculum van de lerarenopleiding zijn belangrijke agendapunten in de Gelderse Professionaliseringsagenda.

Voor meer info zie de volgende website: www.geldersmbo.nl

Pilot Scenarioplanning afgerond: Vier scenario’s voor toekomstbestendig organiseren in het VO

15 december 2017 door Ellen Leenaarts

In een pilot van de VO-raad zijn acht schoolleiders het afgelopen jaar (2017) aan de slag gegaan met Scenarioplanning. Met als resultaat vier toekomstscenario’s die als basis kunnen dienen voor scholen die werk willen maken van een toekomstbestendige schoolorganisatie. Er is nagedacht over mogelijke gevolgen van de voortschrijdende digitalisering voor een school en welke invloed de toenemende tweedeling in de samenleving op een onderwijsorganisatie heeft.

De scenario’s zijn ontwikkeld in een pilot met acht schoolleiders, begeleid door een extern adviesbureau. Doel van de scenario’s is om scholen bewust te maken hoe invloeden van buitenaf inwerken op een schoolorganisatie. Hierbij dient gedacht te worden aan de toenemende diversiteit in de klas en de afnemende autonomie van schoolorganisaties, maar ook aan de veranderende arbeidsmarkt en digitalisering.

Klik hier voor de scenario’s

Twee studenten van de lerarenopleidingen Engels en Frans van de HAN delen Gerard Westhoff talendidactiekprijs 2017

15 december 2017 door Régie Driessen

Niels van Wanrooij, voltijdstudent aan de lerarenopleiding Frans en Kitty Hock, deeltijdstudent aan de lerarenopleiding Engels, hebben dit jaar ex aequo de Gerard Westhoff talendidactiekprijs gewonnen. Deze prijs wordt sinds 2009 jaarlijks uitgereikt aan het beste eindonderzoek op het gebied van vreemdetalendidactiek, geschreven door studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen.

De scriptie Frans is geschreven door Niels van Wanrooij en heeft als titel Le français spontané!. Niels werd bij het onderzoek begeleid door Twan van de Wetering van het Zwijssen College en door Mireille van der Elst van de vakgroep Frans. De auteur van de scriptie Engels is Kitty Hock, de titel is Doeltaal-Voertaal. English Spoken Here. Kitty werd begeleid door Babette Arends van Rijn IJssel en door Heidi van den Tillaar van de vakgroep Engels.

Beide scripties gaan over gespreksvaardigheid in de klas, een thema dat heel populair was in deze ronde inzendingen.De jury vindt dat beide scripties praktijkrelevantie hebben en goed gestructureerd zijn, met duidelijke hoofdvraag en deelvragen. Het zijn mooi uitgevoerde en navolgbare onderzoeken. Ook zijn ze plezierig om te lezen en makkelijk overdraagbaar naar collega’s en naar andere talen.