Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Regionaal Onderwijs Blog

Samen versterken we de kracht van leren en inspireren!

smeltHet onderwijs verdient goede leraren. Goede leraren verdienen een actuele en krachtige opleiding en professionalisering in hun dagelijkse praktijk. Daar werken we samen aan, iedere dag opnieuw. In de opleidingen, in maatwerktrajecten voor werkenden, tijdens het werkplekleren, in de onderzoekskringen, in vakdidactische pilots, de projecten over opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, iXperiumontwikkelkringen en tijdens gezamenlijke studiedagen. We ontwikkelen samen onderdelen van het currriculum van de lerarenopleidingen, waardoor we goed in kunnen spelen op de praktijk van het onderwijs. Lees verder

Afstudeerrichtingen: keuze van toekomstige vierdejaarsstudenten

20 januari 2018 door Régie Driessen

De bacheloropleidingen van HAN ILS gericht op het beroep van leraar kennen twee afstudeerrichtingen: algemeen vormend onderwijs en beroepsonderwijs. De afstudeerrichting algemeen vormend onderwijs betreft onderbouw van havo en vwo en de afstudeerrichting beroepsonderwijs betreft het vmbo én het mbo.
In het keuzeproces voor studenten voor een afstudeerrichting is afgelopen jaren de volgende procedure gebruikt. In iedere opleiding wordt door slb-ers in oktober/november een voorlopige keuze voor een afstudeerrichting gevraagd aan alle derdejaarsstudenten. In december wordt iedere student gevraagd een definitieve keuze te maken. De reden om de inventarisatie in december/januari af te ronden heeft te maken met de buitenlandstages van derdejaarsstudenten in periode 3 en 4. De definitieve keuzes voor de afstudeerrichingen gaan naar Bureau Extern die deze gegevens nodig heeft in de werving van stageplaatsen.
Zowel de voorlopige als de definitieve keuzes worden ILS-breed verzameld.
In 2018-2019 gaan 226 studenten starten met de eindfase (als studenten de komende maanden aan alle verplichtingen voldoen).
De verdeling van deze studenten over de afstudeerrichtingen:
->Algemeen vormend onderwijs: 139 studenten
-> Beroepsonderwijs: 87 studenten
In de afstudeerrichting beroepsonderwijs hebben 48 studenten gekozen voor het vmbo en 39 studenten voor het mbo.

Geïnteresseerd in de aantallen en trends van de afgelopen jaren?
Klik op: Aantallen en trends afstudeerrichtingen

Loes Nobbe nieuwe programmamanager samenwerkingsverbanden HAN ILS

9 januari 2018 door Aly Smelt

Met veel plezier kan ik jullie mededelen dat we Loes Nobbe hebben benoemd als onze nieuwe programmamanager samenwerkingsverbanden. Loes volgt Régie Driessen op die vanaf 1 februari haar loopbaan zal voorzetten als programmadirecteur bij OMO. Loes is voor sommigen van ons een bekende. Ze werkt nu bij Helicon als adviseur en projectleider van o.a. de Gelderse professionaliseringsagenda, waarin de zeven Gelderse ROC’s samenwerken met   de HAN aan de onderwijskwaliteit van het Gelders MBO. Loes heeft na haar master Geografie en Communicatie haar eerste graads bevoegdheid Aardrijkskunde behaald aan de Radboud Universiteit, werkte als docent en in enkele andere functies functies in het vo en mbo en behaalde haar master Leren en Innoveren aan Stoas Wageningen.

Wij zijn heel blij met de komst van Loes en zien ernaar uit met haar te mogen samenwerken. Binnenkort zal Loes zichzelf aan jullie voorstellen.

We kijken terug op een goede sollicitatieprocedure waarin we nauw samenwerkten met ons werkveld. Hierbij nogmaals dank aan Wilma Weekenstroo (AOS Oost Nederland) en Frank Croijmans  (AOS Quadraam).

Een beroepsbeeld voor de leraar?

16 december 2017 door Régie Driessen

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan een omschrijving van het beroepsbeeld van de leraar. Op 14 december is de publicatie met de volgende titel gepresenteerd: ‘Een beroepsbeeld voor de leraar’: over ontwikkelingen en groei van leraren in het onderwijs’.
Een publicatie passend bij de strategische koers van het ILS. Waardevol om samen te bespreken!

Klik op onderstaande link om de publicatie te lezen:
beroepsbeeldvoordeleraar

 

Gelderse Professionaliseringsagenda

15 december 2017 door Régie Driessen

De Faculteit educatie van de Han werkt samen met 7 mbo-instellingen aan de kwaliteit van het onderwijs in de Gelderse mbo’s in de ‘Gelderse Professionaliseringsagenda’ (GPA). De samenwerking in de Gelderse Professionaliseringsagenda heeft de afgelopen jaren steeds meer vorm gekregen. Mede dankzij enkele aanmoedigingssubsidies is inmiddels een leernetwerk gecreëerd waarin op verschillende niveaus wordt samengewerkt aan professionaliseringsthema’s. Dat heeft onder andere geresulteerd in de projecten ‘Leren en lesgeven met ict’ en ‘Beroepsgerichte didactiek’. Ook de samenwerking in de aspirant-opleidingsscholen mbo en de samenwerking in het curriculum van de lerarenopleiding zijn belangrijke agendapunten in de Gelderse Professionaliseringsagenda.

Voor meer info zie de volgende website: www.geldersmbo.nl

Pilot Scenarioplanning afgerond: Vier scenario’s voor toekomstbestendig organiseren in het VO

15 december 2017 door Ellen Leenaarts

In een pilot van de VO-raad zijn acht schoolleiders het afgelopen jaar (2017) aan de slag gegaan met Scenarioplanning. Met als resultaat vier toekomstscenario’s die als basis kunnen dienen voor scholen die werk willen maken van een toekomstbestendige schoolorganisatie. Er is nagedacht over mogelijke gevolgen van de voortschrijdende digitalisering voor een school en welke invloed de toenemende tweedeling in de samenleving op een onderwijsorganisatie heeft.

De scenario’s zijn ontwikkeld in een pilot met acht schoolleiders, begeleid door een extern adviesbureau. Doel van de scenario’s is om scholen bewust te maken hoe invloeden van buitenaf inwerken op een schoolorganisatie. Hierbij dient gedacht te worden aan de toenemende diversiteit in de klas en de afnemende autonomie van schoolorganisaties, maar ook aan de veranderende arbeidsmarkt en digitalisering.

Klik hier voor de scenario’s