Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Onderzoekslijnen

 

Schuivende beroepsbeelden van professionals

In de programmalijn Schuivende beroepsbeelden van professionals gaat het om de veranderingen die optreden in het werk van professionals in het publiek domein, denk aan:

  • Schaalvergroting
  • Transities rond de decentralisaties
  • Netwerkvorming en netwerkorganisatie
  • Informatisering
  • Professionele ruimte in georganiseerde professionaliteit
  • Noodzaak tot meer verantwoording
  • Evidence based management
  • Vernieuwing als enige constante

 

Deze veranderingen gaan niet zonder slag of stoot: ze hebben invloed op het aanzien en de positie van professionals. Ze roepen soms weerstand en vaak een veelheid aan interpretaties op, onder meer omdat er over professionele beroepen en organisaties zoals scholen of zorginstellingen stereotypen bestaan, die niet altijd sporen met de werkelijkheid.

 

Innovatie en valorisatie

Het doel in de programmalijn Innovatie en Valorisatie is om te komen tot werkwijzen waarmee verschillende belanghebbenden (technologische) innovaties betekenis kunnen geven en daarmee innovaties maatschappelijke en economische waarde kunnen geven (valorisatie). Valorisatie zien we als proces van kennisdeling, waarin kennis ontwikkeld in een bepaalde contexten wordt getransformeerd naar andere contexten. De werkwijzen die we ontwikkelen richten zich op individuen, op organisaties en op netwerken van organisaties.

Projecten in deze onderzoekslijn zitten veelal op het raakvlak van kennis over innovatie, organisatie, toepassing van ICT, professionaliseringsprocessen en participatieve werkwijzen (voor onderzoek, ontwerp of onderwijs). In deze combinatie, in de maatschappelijke innovativiteit van onze projecten en ons bewustzijn van maatschappelijke waarden ligt onze specialiteit. Innovatie in de publieke sector gaat vaak over professionaliseren, over ‘anders’ organiseren, over nieuwe technologie en nieuwe routines, over anticiperen in beleid of over veranderende denkbeelden en normen.

Voorbeelden van onze projecten zijn het opzetten van fieldlabs voor innovatieve technologie in de zorg, het ontwerpen van instrumenten voor bewustmaking van nieuwe competentievereisten voor hbo/mbo professionals, projecten van sociale innovatie, toekomstverkenning in de veiligheidssector en het beroepsonderwijs, publiek-private samenwerking om het opnamevermogen voor innovaties te vergroten in de cyber security sector en onderzoek naar valorisatie als opgave voor professionals binnen de Politie. Voor aanvullende informatie: intreerede Erik de Vries, Lector Innovatie in de Publieke Sector.

 

Goed bestuur

 

In de lijn Goed Bestuur gaat het om onderzoek en daarmee verbonden activiteiten op het gebied van de bestuurlijke voorwaarden om maximale maatschappelijke meerwaarde te creëren. Hierbij kan het gaan om randvoorwaarden in landelijke (en deels Europees/ internationaal gedreven) wet- en regelgeving en andere randvoorwaarden waaraan organisaties en andere actoren zich naar moeten gedragen en welke gedragseffecten oproepen bij partijen die in de governance in de maatschappelijke dienstverlening een rol te vervullen hebben.

Een van de denkkaders die we daarbij hanteren is dat bij governance in het publieke domein doorgaans 3 onderrling interacterende perspectieven van belang zijn, namelijk het publieke, het private en het professionele perspectief.

Enkele voorbeelden van projecten die in deze lijn te plaatsen zijn:

  • De sectorstudie voor de WRR over toezicht in het hoger onderwijs
  • De verkenningen voor de totstandkoming van een nieuw referentiekader voor de bestuurlijke verhoudingen tussen OCW en de universiteiten.

In deze lijn vallen ook de opstartende promotietrajecten naar intern toezicht op de kwaliteit in het primair onderwijs en naar het functioneren van examencommissies in het hbo.

 

Reacties

Reageer

*