Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Kennisbenutting in academische opleidingsscholen

Doel

  • inzicht krijgen in de mate waarin binnen scholen sprake is van gespreid academisch leiderschap en kennisbenutting
  • inzicht krijgen in de relatie tussen gespreid academisch leiderschap en kennisbenutting
  • gespreid academisch leiderschap in scholen versterken

Resultaat

  • schoolportretten
  • interventie gericht op versterken gespreid academisch leiderschap

Partners

Kenniscentrum Kwaliteit van Leren (HAN), ICLON

Duur

1.9.2015 – 30.8.2018

Onderzoekslijn

Goed bestuur

Lectoraat

Kenniscentrum Publieke Zaak

Betrokken onderzoekers/projectmedewerkers

Hilde Wierda-Boer & Frans de Vijlder

Carlos van Kan, Janneke van der Steen en Ilona Schouwenaars (Kenniscentrum Kwaliteit van Leren)

 

Beschrijving

Academische opleidingsscholen (AOS) in het primair en voortgezet onderwijs zijn nieuwe contexten voor onderzoek. De algemene opdracht aan de AOS is om in een convenant met de lerarenopleidingen nieuwe leraren op te leiden in een praktijkgerichte omgeving. Binnen de AOS speelt onderzoek ten behoeve van ontwikkeling en professionalisering van de onderwijscontext een belangrijke rol en de leraar-in-opleiding participeert erin. Binnen deze algemene taakstelling streven AOS interne en externe kennisbenutting na. Intern betreft dit het genereren van impact op schoolontwikkeling en professionalisering in de eigen school. Extern betreft dit het genereren van impact op schoolontwikkeling en professionalisering in andere, overwegend niet academische, scholen binnen de overkoepelende stichting. AOS worstelen met de vraag hoe zij hun onderzoek zo kunnen aansturen dat deze interne en externe kennisbenutting optimaal is.

Onderzoek naar de impact van universitaire onderzoeksgroepen toont dat academisch leiderschap cruciaal is. Academisch leiderschap voorziet de groep van visie en sturing (interne taakstelling), en creëert een netwerk voor werving en valorisatie (externe taakstelling). Bovendien maakt recent onderzoek naar leiderschap aannemelijk dat effectief leiderschap niet zozeer door een alleenstaande leider wordt gerealiseerd, maar eerder is te beschrijven in collegiale modellen van gespreid leiderschap.

In dit onderzoek wordt daarom de vraag gesteld in hoeverre AOS kunnen bouwen op inzichten over gespreid (academisch) leiderschap elders. De hoofdvraag luidt: Kan de interne en externe kennisbenutting van AOS onderzoek worden vergroot door het toepassen van kenmerken van gespreid (academisch) leiderschap? Het voorstel bestaat uit drie deelstudies: (1) Een inventarisatie, (2) een interventie, en (3) een effectmeting.

Consortium bestaande uit: AOS SKPCPO Delta, AOS Stichting De Basis, Udens College, HAN Kenniscentrum Kwaliteit van Leren, HAN Kenniscentrum Publieke Zaak en ICLON.

Zie ook hier.

 

Reacties