Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Berichten met de Tag ‘intake’

Textivate om taaltoetsen snel te maken in beroepscontext

2 juli 2013 door Ton Ammerlaan

Goede taaltoetsen zijn er in diverse vormen. de zogenaamde Cloze test of gatentekst is vak een korte en snelle manier om een accuraat beeld te krijgen van iemands schriftelijk taal niveau. Op internet staan diverse toetsen, maar in een beroepsopleiding zoeken docenten vaak beroepsspecifieke teksten om mee te werken. Op die manier kan de student vakkennis en talenkennis etaleren. Deze teksten staan weer niet kant en klaar op de sites maar moet je zelf maken. Hiervoor is Textivate (maar kijk ook bij LearnClick). Lees verder

Enqueteformulier in Google forms

4 februari 2013 door Ton Ammerlaan

Een enquete, kleine quiz of delen van documenten doe je in Google Drive. Hieronder zit ook Google Forms (formulieren). Google Formulieren is een handig hulpmiddel bij het plannen van evenementen, het versturen van enquêtes, het overhoren van leerlingen of het verzamelen van andere gegevens op een gemakkelijke, gestroomlijnde manier. Het zit onder Google Documenten, en een voorbeeld is de vragenlijst naar je GRIT. Een Google-formulier kan worden gekoppeld aan een Google-spreadsheet. Als een spreadsheet aan het formulier is gekoppeld, worden reacties automatisch verzonden naar de spreadsheet. Bovendien kunnen gebruikers de reacties via het menu ‘Reacties’ weergeven op de pagina ‘Overzicht van reacties’. Let op: Google valt onder de Patriot Act en dus kan de Amerikaanse Patriot Act. HAN medewerkers wordt onraden deze tool voor bedrijfskritische gegevens te gebruiken.

Congres selectie aan de poort: VO-HO platform over talent selectie

13 november 2012 door Ton Ammerlaan

Het Platform VO-HO organiseerde een conferentie met als onderwerp: ‘Selectie als instrument voor de ontwikkeling van talent’   
bovenbouw havo en vwo en vertegenwoordigers hbo en wo.  Lees verder

Wat is een goede (e-learning) student? Grit als intake test..

28 september 2012 door Ton Ammerlaan

Rendement voor studenten is een hot item: het moet beter, en kan ook beter. In onderwijsland gaan stemmen op om intakes te doen, en om acties om onze studenten beter en efficiënter te laten studeren, vooral bij duurdere studies als Techniek, of bij EDT opleidingen. Statistieken over voltijdonderwijs voorspellen niet veel goeds. Deeltijdstudies lopen ook niet altijd voorspoedig voor een starter. In afstandsleren vallen zelfs de meeste studenten af, omdat hierin zelf-motivatie, zelf-discipline en de ondersteuning uit eigen omgeving zo een grote rol spelen.

Lees verder

Taaltoetsen digitaliseren werkt bij HAN talencentrum

28 mei 2012 door Ton Ammerlaan

Hoe kunnen taalproblemen bij HBO-studenten zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en opgelost? Het HAN-Talencentrum ontwikkelde met ondersteuning van ICTO/SCO een digitale taaltoets in QMP voor het ILS. De eerste resultaten zijn positief en enkele andere opleidingen willen deze toets nu ook inzetten.

Taalproblemen vroegtijdig signaleren

uit Hanovatie: “Uit verschillende publicaties blijkt dat een steeds grotere groep studenten moeite heeft om academische teksten te begrijpen, consistent te formuleren in verslagen en tentamenvragen helder te beantwoorden. Niemand zal het belang van taaltoetsen in het hoger onderwijs dan ook ontkennen.

In opdracht van het Instituut Leraar en School (ILS) ontwikkelde het HAN-Talencentrum een digitale taaltoets Nederlands in QMP (Question Mark Perception) voor propedeusestudenten. De toets heeft het doel vroegtijdig taalproblemen te signaleren die een struikelblok kunnen vormen bij de opleiding en daar waar nodig studenten extra te ondersteunen.

Voorwaarden

Om een taalscreening in het eerste jaar betrouwbaar, valide, efficiënt en betaalbaar te houden moest de toets aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. Praktisch hanteerbaar (en betaalbaar)
 2. Inhoudelijk adequaat (als vorm van validiteit)
 3. Toetstechnisch betrouwbaar
 4. Afname in grote groepen mogelijk
 5. Afname in 1 ½ uur
 6. Snelle en overzichtelijke rapportage
 7. Recht doen aan diversiteit studentenpopulatie
 8. Opleidingsonafhankelijk
 9. Voorbereiding is niet nodig: geen voorkennis noodzakelijk

QMP biedt de mogelijkheid om aan de voorwaarden 1, 3, 4 en 6 te voldoen.

Digitale itembank

Het HAN-TC heeft een itembank van 600 items ontwikkeld. Een taaltoets bestaat uit 145 items: een combinatie van tweekeuze- en driekeuzevragen. De volgende uitgangspunten hanteerden we bij de ontwikkeling van de taaltoets:

 • De toets moet gericht zijn op het niveau van taalbeheersing dat de doelgroep zou moeten bezitten. Dit niveau is beschreven in ‘Talige Startcompetenties Hoger Onderwijs’ (Bonset & De Vries, 2009, SLO) en het rapport ‘Over de drempels met taal’, onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (Enschede 2008). Hierin geldt niveau 3F als het startniveau voor het hbo.
 • We toetsen het aspect ‘taalverzorging’ uit bovengenoemde niveaubeschrijvingen, bestaande uit de volgende aspecten van taalvaardigheid:
  – spelling van werkwoorden
  – spelling van niet-werkwoorden
  – het gebruik van leestekens
  – formuleren
  – woordenschat
 • De toets moet het mogelijk maken individuele resultaten per student en per toetscategorie te genereren. QMP biedt deze mogelijkheid.
  De toets wordt geconstrueerd aan de hand van een toetsmatrijs of specificatietabel. Hiermee wordt gewaarborgd dat de toets een goede spreiding van vragen heeft over de onderwerpen die van belang zijn om getoetst te worden.
 • Uitgangspunten met betrekking tot het aantal vragen in de toets:
  – Hoe meer vragen in de toets, des te beter zullen de toetsscores de kennis van de studenten weerspiegelen.
  – Over belangrijke onderwerpen moeten meer vragen in de toets komen.
  – Een toets met tweekeuzevragen moet meer vragen bevatten dan een toets met drie- of vierkeuzevragen.
  Deze informatie wordt zichtbaar in de toetsmatrijs.
 • Validiteit: De toetsvragen moeten voldoen aan inhoudelijke en vormtechnische eisen.

Technische ondersteuning

Voor het invoeren van de items in QMP heeft het HAN-TC een training gevolgd van ICTO. Een medewerker van ICTO heeft daarnaast essentiële ondersteuning geleverd bij praktische en technische onderdelen van het traject en bij het genereren en verwerken van de resultaten.

Resultaten

In oktober/november 2011 hebben zo’n 600 eerste- en tweedejaarsstudenten van het ILS de digitale taaltoets gemaakt. Een hele operatie, want wat komt er veel bij kijken vanaf de eerste oriëntatie tot het moment dat de student de uitslag krijgt! Vooronderzoek, produceren van toetsitems, verwerken van de items in QMP, pre-testen, de hele logistiek rond de afname, de afname zelf, bepalen van de cesuur, verwerken van de toetsresultaten, toetsitems analyseren, noem maar op. Enkele interessante resultaten:

 • De betrouwbaarheid van de toets is hoog
 • Bijna twee derde van de studenten heeft de toets gehaald
 • Opvallend is het grote aantal studenten dat net geslaagd is
 • Met name voor de categorie werkwoordspelling zijn de scores aan de lage kant. Minder problematisch is de categorie woordenschat.

Voorbeelden van goede en slechte scores

Enkele voorbeelden van items waarop goed/slecht werd gescoord:

 • Ruim 93% van de kandidaten weet dat het ‘het kopje dat…’ moet zijn, terwijl 50% ‘Ik vind het gedicht wat hij heeft geschreven’, als correct beoordeelt.
 • Op het onderdeel ‘contaminatie en tautologie’ wordt het slechtst gescoord. Slechts 28 % beoordeelt de volgende zin als fout: De oorzaak van het ongeluk is te wijten aan de gladheid. Meer dan 60% beoordeelt de volgende zin als correct: Als je een sollicitatiebrief schrijft, is het belangrijk dat je de zinnen nacheckt op fouten.
 • Binnen de categorie werkwoordspelling werden de meeste fouten gemaakt in het bijvoeglijk gebruik van werkwoorden: 60% van de studenten wist het woord ‘gebrade’ niet als fout gespeld aan te wijzen in het volgende item:

  Welke van de drie onderstreepte werkwoorden is fout gespeld?
  De gebrade kip smaakte ons zo goed dat we er wel pap van lustten.
  a. gebrade
  b. smaakte
  c. lustten

Aanbevelingen

 • Studenten die niet slagen voor de toets wordt dringend geadviseerd een ‘ondersteunende cursus’ te volgen.
 • Doorontwikkeling en herhaalde inzet van de taaltoets moet worden geplaatst binnen een taalbeleid. Daarin moet worden geformuleerd aan welke norm de taalvaardigheid moet voldoen.

Ook bij SPH

Vanaf volgend studiejaar zet SPH deze digitale taaltoets ook in bij de voltijd- en deeltijdopleidingen en bij duaal. Mogelijk gaan in de toekomst ook andere faculteiten deze toets gebruiken.

Op de etalagebijeenkomst van 25 april is uitleg gegeven over hoe deze toets tot stand is gekomen, wat daarvoor nodig was en wat het vraagt aan voorwaarden bij faculteiten en instituten. Op 6 juni wordt deze etalagebijeenkomst op veler verzoek herhaald.

Door: Tijs Kusters (functioneel beheerder SCO ICTO) en Asha Dijkstra (Onderwijskundig adviseur SCO ICTO) in Hanovatie, mei 2012