Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Voorbeelden’

Virtueel laboratorium voor veilig uitvoeren van complexe handelingen

16 februari 2016 door Ton Ammerlaan

In laboratoria werken studenten aan experimenten. Ze volgen hierbij protocollen die beschrijven hoe ze een bepaalde analyse, reactive of synthese het beste kunnen uitvoeren. Hoe de chemie en de reacties werken is soms lastig voor te stellen. Daarnaast worden studenten ook uitgedaagd om vooral veilig en accuraat te werken. Oefenen met veel chemicalien en apparaten is vaak kostbaar. Want er gaat wel eens wat mis.

Eerder waren er iniatieven in SimCity om met avatars in een virtuele wereld van het lab beroep te werken. De ervaringen van de scholen die hiermee begonnen was dat vooral het opstellen van een lab, de inrichting, de uitwerking van protocollen en het opzettelijk inbouwen van fouten leerzaam waren. De bouwers haden er het meeste aan. De gebruikers daarentegen vonden de SimCity ervaringen vooral leuuk, maar de transfer naar de echte wereld was minder groot dan gehoopt.

Op siites als LabTube staan niet alleen interviews met prominente lab professionals, maar ook animaties van complexe processen in de biologie en chemie. Deze animaties geven in cartoonvorm een duidelijker beeld van polymerase, extractive en van moleculaire veranderingen. Hierdoor kunnen studenten snel een goed beeld krijgen van de leerstrof. Geen wonder dat veel studieboeken in de life sciences verwijzen naar video’s uit labtube, en zelf hun versies aanbieden. Ook lab leveranciers zetten tegenwoordig veel instructiefilms naast deze video’s, zodat de gebruiker visueel een indruk heeft van het instellen van de lab apparatuur en van het chemisch proces

Sinds kort is er een Deens alternatief wat raakvlakken met alle bovenstaande zaken heeft. LabSter geeft medewerkers en studenten niet alleen de gelegenheid om veilig labwerk (en andere expt) in een 3 d omgeving uit te voeren, maar ook om complexe processen te animeren. Daarnaast zijn er onderwijskundige uitbreidingen, zoals  een virteel lab plus quiz tool voor kennisvragen.

https://www.labster.com/try-labster

 

Kost 50 dollar per student per periode… misschien minder bij grote aantallen. Details zijn op te vragen bij https://www.labster.com/

 

 

Werken met een digitaal labjournaal bij HAN en Avans

16 februari 2016 door Ton Ammerlaan

LabArchives werd geïntroduceerd om de student beter voor te bereiden op het gebruik van electronische labjournaals in het werkveld, en als middel om de omvangrijke logistieke operatie rondom docenten feedback geven op labwerk te verbeteren. Daarnaast werd Labarchives ook gebruikt om didactische verbeteringen toe te passen zodat beter en meer feedback en meer sturing kon worden gegeven op studentenwerk. In dit stuk worden een aantal ervaringen toegelicht waarmee andere labscholen hun voordeel kunnen doen.

Ton Ammerlaan, HAN

Martie Verschuren Avans

 

Wat doet Labarchives?

De software www.labarchives.com voldoet hieraan aardig: studenten kunnen de protocollen in labarchives vinden, net als de labinstructies, en op basis hiervan hun experiment virtueel voorbereiden in LabArchives. Ze kunnen in Labarchives een model verslag opzet alvast thuis aanmaken inclusief tabellen, zodat ze tijdens het experiment alleen maar af en toe waarden in het verslag kunnen opnemen.  Dit voorbereiden kunnen ze zowel thuis op eigen PC/laptop/tablet doen (24/7).

LabArchives heeft ook een webapp, en deze is niet volledig zodat studenten het vooral kunnen gebruiken om de protocolteksten etc. nog even na te lezen. De website is echter beter om snel resultaten in te typen in de praktijkles. Voor studenten die het typen in een tablet niet fijn vinden is er in Labarchives een Voice to Text tool en write-to-text tool waardoor de student ook de gegevens kan inspreken en tekenen op de tablet, wat dan weer in LabArchives wordt opgeslagen.

De licentie regelen voor studenten

Om kosten te sparen kozen beide scholen voor een bulk licentie, waardoor de student slechts 25 euro per jaar hoefde te betalen. Bij Avans betalen studenten dit cash terug, en kostte de administratie hiervan veel tijd. Avans hoopt dan ook om het in StudyStore te kunnen opnemen, zodat de Lab student 1 pakket betaald voor boeken, labset en labarchives.

HAN opende daarentegen een webwinkel, waar de nieuwe student zowel de locker als de labarchives kon terugbetalen. De webwinkel rapporteerde wekelijks de studenten die betaald hadden in een file, en deze kregen vervolgens toegang tot de HAN Labarchives cursussen.

De lijst was echter niet op klas of docent geordend, zodat de praktijkdocenten veel zoektijd kwijt waren met het doornemen van de recente wijzigingen.

 

 

Implementatie van LabArchives

Invoering werd op twee manieren gedaan: Avans koos om het eerst in jaar 3 in te voeren, zodat de ervaren student vooral de aandacht aan de tool kon besteden en sneller de geleerde procedures kon toepassen. Afgelopen jaar is de tool uitgerold in jaar 2 en komend jaar wordt de tool ook uitgerold in jaar 1 van Avans.

HAN koos voor invoering in jaar 1 om zo gaandeweg het gebruik uit te breiden naar volgende jaren. Dat had wel als nadeel dat er meer gebruikers starten aan het begin, en dat studenten aan allerlei zaken tegelijkertijd moesten wennen, maar het voordeel dat ze de hele opleiding ermee werken. Ze hoeven niets af te leren.

 

Beide scholen kozen voor het investeren in trainingen LabArchives. Avans koos voor diverse workshops voor docenten en studenten, een vragenuurtje per periode en voor vragenuurtjes voor studenten. De laatste worden echter nauwelijks gebruikt.

HAN koos voor trainen van praktijkdocenten in het gebruik tijdens 1 workshop en vervolgens een vliegende vraagbaak van twee ervaren docenten in de labs, en om bij de start een 1 uur intro te geven. Diverse trainingsfilms zijn opgezet zals http://video.han.nl/p2gplayer/Player.aspx?id=KyNAP voor nakijken en http://video.han.nl/p2gplayer/Player.aspx?id=b0sY6R

Avans maakte een Prezi om mee te trainen op https://youtu.be/HrXx_sWVIYs

 

Op beide labscholen merkte men dat problemen niet meteen werden voorgelegd, en ook niet meteen bij de juiste persoon, zodat onvrede bleef sluimeren. Klaarblijkelijk is de student gewend om eerst wat lekker te mopperen en te klagen, en niet de juiste oplossing te pakken.

 

Hoe verliep de implementatie?

Naast enkele software foutjes die in de VS werden opgelost waren het vooral vragen over de text editor die enige frustratie opriepen. Gebruikers moesten er aan wennen dat er geen TAB in LabArchives zit, en dat kolommen maken en netjes tekst invoeren het beste via een tabel in LabArchives werkte. Daarnaast bleek invoer uit een Word document niet goed te gaan, omdat Word eigenschappen anders over komen in de editor. Wanneer studenten eenmaal in de gaten kregen dat de editor via tabellen goed werkt, en dat Word File imports niet werkten, waren de commentaren al positiever.

Daarnaast kun je in labarchives altijd een gratis demo account aanmaken met een willekeurig adres: dat lijkt makkelijk maar leverde ook ruis op omdat student met hun @Student email adres alleen traceerbaar waren en niet met bijv. hun Pet@slimmejaninhetlab.gmail.com De oplossing hiervoor bleek in het goed communiceren aan studenten dat alleen @student adressen werden geplaatst in eigen cursusomgeving van LabArchives.

 

Op beide labscholen bleken enkele docenten niet altijd bereid om de LabArchives software zich eigen te maken, en geen voordelen te zien in een niet-papieren labjournaal. Er bleven mensen die graag word files hadden van hun studenten, of zelfs prints, omdat ze zo eenvoudiger konden krabbelen op de aangeleverde stukken van de studenten.

Dat krabbelen op stukjes is handig. Een redactie laag over de labarchives verslagen is er (nog) niet. Ook studenten moesten afleren om toch niet gauw aantekeningen in het lab op papier te maken die dan later in het LabArchives verslag over te typen.

Men was digitaal werken toch nog niet zo gewend.

De HAN docent Rene Brinkhuis is daarop begonnen met een LabArchives Rich text videocursus te maken binnen LabArchives, waardoor de student via oefening en uitleg de gebruiker snel de goede werkwijze aanleert. Daarnaast werden nog meer individuele sessies georganiseerd om de papier-docenten over de streep te trekken.

 

Wat viel nog meer op aan ICT gedrag?

Studenten blijken ook minder informatievaardig dan vooraf gedacht werd: eenvoudige acties die thuis wel gebruikt worden, worden in labarchives niet gedaan. Handleidingen lezen en faq raadplegen wordt op school uitgezet, lijkt het.

 

Illustraties worden nu nog te vaak gemaakt met tablet foto’s. Deze zijn meestal niet helder of publicatiewaardig. Een oplossing was niet eenvoudig: de Screenprint optie kan alleen met apparaten waarin een LAN verbinding bestaat die de juiste screenprints aan de juiste gebruiker doorgeeft. Dat is nog niet mogelijk voor alle lab apparaten, omdat een aantal nog los opereren.  In de toekomt denkt Avans dit op te kunnen lossen door bijv een datadump te maken van de apparaten door de praktijkdocent, en deze vervolgens te plaatsen in hun Avans BlackBoard, waar de student dan vervolgens zijn gegevens weer uit kan halen.

 

Digitaal werken blijkt toch effectiever. De papier-gebruikers liepen al gauw achter: terwijl de LabArchives docent in een overzicht van zijn studenten snel de labvoorbereidingsacties van de studenten kan zien, en ook daarin commentaar kan typen, en ook de mogelijkheid heeft om vooraf aan de praktijk een enkele student te vragen om op het smartboardbord zijn labarchives voorbereiding te openen en te tonen aan de klas, en zo feedback te krijgen op de voorbereiding, kan de papier-docent dit niet.

Avans studenten werden zo willekeurig voorzien van feedback, en de overige studenten konden hierdoor zelf hun voorbereiding ook nog verbeteren. Martie Verschuren begint daarnaast het volgende practicum altijd met 1 uur vooraf in een theorielokaal, waar hij opnieuw willekeurig studenten vraagt hun labarchives te openen en zo de uitwerkingen te bespreken. Feedback hierop en een waarschuwing waar nodig geven de Avans studenten voldoende prikkels om hun eigen werk te verbeteren. Na een aantal rondes kost het Martie dan veel minder tijd om de eindversies na te kijken om en beoordeling voor het labjournaal te geven.

 

Papier gebruikers houden dan wel van bladeren en schrijven, maar hebben ook last van moeilijk leesbare student handschriften (en studenten van hun docenthandschrift). Daarnaast blijft voor hen het logistieke proces van inleveren-nakijken-teruggeven in stand. Diverse stapels werk moesten op de juiste plek weer verhuisd worden naar de juiste personen.

LabArchives lost dat digitaal op. Maar Labarchives docenten klaagden op hun beurt aanvankelijk over het vele scrollen door velden, en het typewerk. Na en paar weken zakte dit weg. Digitaal nakijken blijkt in de praktijk toch even snel omdat de handschriften beter leesbaar zijn in typevorm en omdat er vaste formats gebruikt worden (wat het zoekwerk verkleint voor een docent).

Ook het aantekeningen maken in studentwerk veranderde. LabArchives gebruikers op beide labscholen willen ook niet meer zo specifiek zelf opmerkingen maken in een werkstuk, dus niet krabbelen bij elk puntje, omdat dat didactisch nadelig lijkt te werken: Liever hebben ze dat de student zelf op zoek gaat naar de bronnen van de opmerking in de tekst, omdat dan het leereffect groter zou zijn. De student kijkt nu echt nog eens door het eigen werk.

Nadelig blijft wel dat LabArchives geen pauzes toe laat tijdens labwerk: de student moet altijd zelf de data actief opslaan, en dan vervolgens weer de juiste plek vinden om verder aan te vullen met observaties. Dit wordt met de leverancier opgenomen.

Zijn er alternatieven om feedback mee te geven?

Een redactieschil om het ingeleverde labwerk is er nog niet, zodat notities die papier-gebruikers graag willen maken niet zo eenvoudig zijn te plaatsen. Feedback geven zou in Word kunnen met LangCorr, een tool die feedback commentaren verzamelt in een dossier waaruit de gebruik standaard opmerkingen in Word files kan invoeren. Maar dit is niet specifiek iets uit het beroep.

Misschien is een Word app de toekomst?

 

HAN docenten proberen ook een voice recorder uit, waarbij de student in de bijlage een opname krijgt van de gemaakte opmerkingen bij het doorlezen van de docent, per paragraaf en zin.

Er wordt ook gekeken naar zoiets als TurnItIn software. Deze kan ook word files opnemen en distribueren aan docenten en/of medestudenten ter beoordeling, maar is niet specifiek voor het lab beroep.

De keuzes tablets versus laptops

Waar laten studenten hun tablet veilig in een practicumruimte? HAN heeft voor deze tablets op het lab een aparte bovenplank boven de werktafels gemaakt, en Avans heeft hiervoor beugels gemaakt waar de tablets in kunnen hangen.

Na afloop van de lessen kunnen de aantekeningen/resultaten dan weer in de LabArchives website worden bijgewerkt waar de volledige Rich Text editor ter beschikking staat aan de student.

Laptops zijn wat lastiger. De tablet oplossing werd gekozen omdat een keyboard laptop meer besmettingsrisico heeft dan een tablet en omdat de aanschafkosten geringer zijn dan een laptop.

Tablets nemen minder ruimte in in het lab, zijn goedkoper, en gaan snel aan/uit, en bieden minder kans op besmetting dan de open keyboards van laptops. Daarentegen hebben tablets veel schermverlies als er geen extern keyboard gebruikt kan worden, en Tablets kleiner dan 10inch zijn echt te klein.

Op beide scholen werden de tablets voorzien van plastic hoezen en kregen gebruikers de instructies om ze schoon te maken.

De HAN stelde tablet aankoop verplicht voor haar studenten, en had een aantal tablets achter de hand als leentoestellen. Bij Avans werden hiernaast de ML1 labs voorzien van tablets (1 per twee studenten) en konden studenten gezamelijk werken wanneer er twee browsers open staan.

Studenten bleken zelf inlogproblemen te veroorzaken op de leen/avans tablets: door de mogelijkheid aan te vinken om hun gebruikersgegevens op te slaan konden andere studenten niet bij hun eigen labarchives account. Er blijken op beide labscholen geen neutrale accounts mogelijk te zijn om de tablets op te starten en daana via de webbrowser apart te kunnen inloggen in eigen labarchives account. Avans merkte verder dat de school tablets minder zorgvuldig werden behandeld dan eigen apparatuur.

HAN Studenten klaagden dat laptops wellicht beter zouden zijn: ook gebruik van meerdere software is dan mogelijk, en de webap zou dan ook minder verleidelijk zijn om te gebruiken. Of een laptop fysiek past op de labplanken, en of er minder besmettingsrisico is wordt nu onderzocht. Bij Avans passen ze in elk geval niet in de beugels.

 

Vervolgacties

Zowel HAN en Avans willen graag door. Ze willen ook verbeteringen. Ze gaan hun problemen met LabArchives opnemen met de leverancier zelf, door deze vooraf aan bezoek door te geven voor aanpassing. Ook het feit dat bij 1ste gebruik de gebruiker niet zijn lab management rol ziet blijkt lastig. En op windows tablets werkt zowel de app als de browser versie nauwelijks. Verder verspringt de journaal entry nog wel eens naar boven, en is tussentijds opslag nog niet goed naast het ontbreken van een redactieschil.

 

De interne zaken, zoals het Avans/HAN student account, de afwezige neutral lAN accounts en het beter afwikkelen van betalingszaken wil men intern aankaarten.

 

In de komende periodes gaan beide labscholen meer investeren in trainen van gebruikers en videoinstructies binnen labarchives: meer uren bij een docent ernaast zitten, en meer klassikale training inclusief text to speech en speech to text opties uitleggen staan op de rol.

 

Op beide scholen wordt ook gewerkt aan meer standaardisatie van indeling van een labjournaal: duidelijkere uitleg wat waar hoort, naast criteria voor het beoordelen. Deze zullen onderdeel zijn van didactische verbeteringen.

 

Het checken vooraf, de bespreking van de voorbereiding per student op smartboard, en de bespreking van de verslagen vooraf aan het volgende practicum, lijkt goed aan te slaan. Er zijn door LabArchives te gebruiken meer feedback mogelijkheden, en uitgebreide beoordelingen aan het eind van het practicum lijken nu overbodig. En niemand mist het gezeul met stapels papieren labjournalen en verslagen, en het welles-nietes van inleveren.

Onderwijsverbeteringen: tips voor feedback, voorkennistoetsen en leerjournalen bij HLO

23 november 2015 door Ton Ammerlaan

HAN onderwijs evalueert voortdurend eigen werk om te kijken waar het beter kan. Diverse onderzoeksresultaten geven mooie richtingen aan voor educatieve verbeteringen, zoals:

RUG onderzoek liet zien dat simpelweg het uitleggen bij de leerstof hoe je het leert en wat je gevraagd wordt een verbetering in eindprestaties en begrip tot gevolg hebben. “Vandaag hebben we de xxxx  gedaan uit hoofdstuk 3. Je ziet de volgende vragen uit de praktijk op dit gebied: ….   En hoe leer je dit nu het beste: door ….”

Dit lijkt veel op de toepassing van leerjournalen uit de 90er jaren: studenten werden vooraf aan de colleges gevraagd wat ze wilden leren over het collegeonderwerp, wat ze lastig vonden en wat ze aan het einde zouden moeten kunnen. In de laatste 5 minuten kregen ze vervolgens nogmaals de vragen: Wat heb je geleerd? Wat weet je nu over dit onderwerp? Wat kun je nu oplossen?”.

Voorkennistoetsen zijn op dit moment helemaal hip. Korte quizjes via Socrative of ander digitaal toetsbank geven studenten (en de docent)inzicht in wat men al weet. En oefening in het soort vragen wat de docenten (en het vakgebied) over de stof kan stellen. SURF gaf recentelijk de 10 best practices uit over onderwijsverbeteringen in HBO en WO, en daarin stond deze https://www.surf.nl/nieuws/2015/11/invulling-geven-aan-onderwijs-op-maat-10-good-practices-uit-mbo-hbo-en-wo.html .

Een andere insteek is om de feedback te verbeteren, uiteraard door de docent maar nu ook door mede-studenten in peer feedback).  Toetsen gedurende het onderwijs is echter belastend in tijd. Misschien kan het anders. In deze blog vooral aandacht voor soorten feedback en systemen om feedback te organiseren.

Lees verder

Video hergebruiken in taalonderwijs met clipflair.net

16 april 2015 door Ton Ammerlaan

www.clipflair.net is a EU-sponsored project to facilitate foreign language learning through interactive captioning and revoicing of clips. It is a platform containing activities for many students and teachers to adjust images and video’s for language teaching.

Lees verder

Handig om online tools bij je onderwijs te kiezen

6 januari 2015 door Ton Ammerlaan

Je studenten en scholieren gebruiken van alles, en om je heen zie je collega’s met allerlei tools werken. Sommige gratis, anderen weer aardig aan de prijs. Inmiddelsa weet je ook dat gratis niet hetzelfde is als goeed, want gratis is geen garantie voor kwaliteit, duurzaam en betrouwbaar. Hoe zoek je als docent je weg? Waar begin je?  Een nutige tool is http://iteachu.uaf.edu/online-training/grow-skills/choosing-the-best-technology/

Het grote plaatje geeft veel aspecten van onderwijs werkvormen, toetsing en communicatie aan, met bij elk een voorbeeld van een tool.