Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Weblog Kenniscentrum HAN SOCIAAL

Start promotietraject Maritza Gerritsen

20 februari 2018 door

Het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit is opgetogen over de promotiebeurs die de HAN heeft toegekend aan Maritza Gerritsen voor een onderzoek dat voortvloeit uit het traject Van Passend Onderwijs naar Passende Arbeid van de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen.  Vanuit de werkplaats zijn de afgelopen twee jaar jongeren geïnterviewd voor wie participeren in onderwijs en werk niet vanzelfsprekend is. Een artikel over de analyse van deze verhalen is deze maand gepubliceerd in het Journal of Social Intervention. Een prachtige start van het promotietraject van Maritza.

Het onderzoek van Maritza gaat ons helpen om beter te begrijpen wat vanuit het perspectief van jongeren met een ondersteuningsbehoefte belangrijk is voor hun mogelijkheden tot maatschappelijke participatie; wat hen werkelijk goed doet. Dat levert ingrediënten voor hoe we kunnen werken aan het versterken van de voorwaarden van Sociale Kwaliteit voor deze jongeren: Sociaal Economische Zekerheid, Sociale Inclusie, Sociale Cohesie en Sociale Empowerment (zie ook: Verharen, 2017).

Meer informatie over het onderzoek van Maritza vind je hier

Symposium Jongvolwassenen met LVB AanZet!

8 februari 2018 door

Symposium Jongvolwassenen met LVB AanZet!

Op 25 januari vond het symposium ‘Jongvolwassenen met LVB AanZet!’ plaats. Het symposium werd georganiseerd door HAN SOCIAAL, in samenwerking met de minor ‘Mensen met een lichte verstandelijke beperking’ en een groot aantal andere organisaties (o.a. Pluryn, Gemeente Nijmegen, Het Interlokaal-Tandem, Radboudumc). Er werden 3 onderzoeksprojecten gepresenteerd die gefinancierd zijn door ZonMw:  AanZet in de WijKring, AanZ€t met geld en AanZet naar volwassenheid. Kenmerkend voor deze projecten is dat het gaat om inclusief onderzoek: jongvolwassenen met LVB waren betrokken als deelnemer, maar ook als co-onderzoeker. Het symposium zelf werd ook bezocht door een divers publiek: jongvolwassenen met LVB, studenten, docenten, sociaal werkers, beleidsmedewerkers etc. Er was veel ruimte voor interactie en uitwisseling. Een verslag van het symposium vind je hier. Het komende half jaar ronden we deze projecten af met een rapport/artikel en leggen we de laatste hand een voorlichtingsfilm over WijKringen en over het ondersteunen bij het goed omgaan met geld.

 

Komt allen naar het Powertools eindevent 20 maart vanaf 13:30 uur

5 februari 2018 door

Het tweejarige SIA-RAAK project Powertools loopt ten einde. In het project staat het participatief ontwerpen van technologie ter bevordering van zelfredzaamheid bij cliënten met een cognitieve beperking centraal. Hierbij richten we ons op drie aandachtsgebieden bij deze doelgroep: communicatie, planning en omgaan met stress.

Graag nodigen wij jullie uit om samen dit project af te sluiten door terug te kijken op het project zelf, maar vooral door samen te kijken naar onze ervaringen en inzichten op het project vanuit verschillende invalshoeken. Interactieve workshops, praten met alle partners en betrokkenen, plannen maken voor de toekomst en vooral ontspannen de resultaten van ons project vieren! Ben je geinteresseerd, meld je dan nu aan! Check ook vooral www.powertoolkit.nl

 

PROGRAMMA

13:30 – 14:00 uur Inloop met koffie & thee

14:00 – 14:05 uur Opening door dagvoorzitter Karin Alfenaar (UCREATE)

14:05 – 14:20 uur Over Powertools (Anita Cremers, Hogeschool Utrecht)

14:20 – 14:35 uur Ervaringen op de werkvloer (Karin Volkers & Nico van der Kooij, Philadelphia)

14:40 – 15:25uur Workshopronde 1

15:25 – 15:40 uur Pauze

15:45 – 16:30 uur Workshopronde 2

16:35 – 17:00 uur Gezamenlijke afsluiting

17:00 – 18:00 uur Powertools expo en borrel

WORKSHOPS

Workshops op het evenement worden voornamelijk door de projectpartners van Powertools georganiseerd. Wij zijn een groot multidisciplinair team; elke workshop wordt dan ook vanuit een ander perspectief gegeven. Er zijn twee workshoprondes. Inschrijving voor de workshops is bij aanvang van het evenement bij de inschrijftafel. Er is hierbij een beperkt aantal plaatsen (vol=vol). Hieronder is een korte beschrijving van iedere workshop te lezen.

Workshop 1: Future Health Design Business Models
UCREATE: Gjilke Keuning (Kennis Connector) & Klaas Jan Bolt (Market Connector)Van powertool concepten naar succesvolle business modellen, wat is daarvoor nodig? Onderzoekstrajecten aan hogescholen doorlopen doorgaans stadia van ideevorming, onderzoek en conceptontwikkeling. Implementatie en vermarkting van potentiële producten en diensten is vaak een sluitstuk. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat meer concepten uiteindelijk de markt bereiken?
Workshop 2: Met co-design naar ontwerpprincipes
Hogeschool Utrecht: Anita Cremers (bijzonder lector Multimodal User Interface Design) & Rosa de Vries (Ontwerper en onderzoeker bij het lectoraat Co-Design) Zorgverleners en ontwerpers moeten meer samenwerken om in de toekomst nieuwe interventies voor clienten succesvol te kunnen inzetten. Ze moeten kennis uitwisselen over behoeften en vaardigheden van cliënten en beschikbare technologische mogelijkheden. In de workshop gaan we door middel van een creatieve co-design methode bedenken aan welke ontwerpprincipes interventies moeten voldoen om nuttig en bruikbaar te zijn voor cliënten, maar ook technologisch haalbaar.
Workshop 3: Een participatief zorgconcept

Siza: Diana Rodenburg (Productspecialist Autisme/LVB)

Powertools op de (zorg)werkvloer: samen onderzoeken, leren en ontwikkelen. Diana Rodenburg deelt haar ervaringen over het participatief ontwerpen op de (zorg)werkvloer.

Workshop 4: Werkzame factoren van technologie in beeld: de Powertools evaluatie toolkit

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Maurice Magnee (Onderzoeker, lectoraat levensloopbegeleiding bij autisme) & Erik Jansen (Associate lector, lectoraat versterken van sociale kwaliteit)

In deze workshop demonstreren wij de Powertools evaluatie toolkit; een praktijk-georiënteerde werkwijze om zowel subjectieve als objectieve effecten van technologische interventies in kaart te brengen, waarbij we recht doen aan de diversiteit van mensen, rekening houden met de context waarin de interventie wordt toegepast, inzicht krijgen in de werkingsmechanismen van de interventie en bovendien een leereffect teweegbrengen in de organisatie en bij de cliënt.

Workshop 5: Autisme belevingswandeling

Aut of the Blue: Marc Beek (Publieksvoorlichter)

Beleef wat autisme met mensen doet. Ontdek tijdens een korte wandeling door de natuur hoe diversiteit de wereld mooier maakt. De wandeling zal buiten plaatsvinden. In geval van slecht weer: neem een regenjas en passende schoenen mee.

Workshop 6: Exploring the concept of Empowerment through Design

Universiteit Twente: Jelle van Dijk (Assistant Professor) + Design students

In deze workshop zullen we een aantal concrete ontwerpvoorbeelden uit het Powertools-project nemen als ‘reflectiemiddelen’. We zullen kritisch bespreken wat we bedoelen met het begrip Empowerment. Wanneer wordt iemand empowered? Wie moet hier beslissen? Wat kunnen verschillende rollen zijn voor een technologie om empowerment te ondersteunen? Het publiek wordt uitgenodigd om actief deel te nemen aan de discussie. De ontwerpvoorbeelden bieden bruikbare ankers voor het debat: is *dit* wat we bedoelen met empowerment? Zo nee, wat dan?

Even voorstellen: het Effectenplein

5 februari 2018 door

Bij zowel gemeenten als instellingen groeit de belangstelling voor het evalueren van het sociaal werk. Bij het Kenniscentrum merken we dat onder andere aan de belangstelling voor de Effectencalculator. De Effectencalculator is een instrument voor het faciliteren van een dialoog over ondersteuningstrajecten in het sociaal domein.

Steeds meer komt ook de vraag naar een instrument om collectieve interventies te evalueren naar voren. Het gaat dan om interventies die zich richten op een wijk of buurt, of om een groep mensen in vergelijkbare omstandigheden. Concreet gaat het bijvoorbeeld om het opzetten van een buurtmoestuin of een ontmoetingsplek.

In 2017 is daarom een instrument voor het evalueren van collectieve interventies ontwikkeld: het Effectenplein. Net als bij de Effectencalculator gaat een diverse groep betrokkenen in dialoog over het collectieve verhaal en de betekenis, over de concrete inzet van professionals en vrijwilligers (de investering) en over de effecten. Verschil is onder meer dat de grenzen van de groep en van de activiteiten minder afgebakend zijn. Wat hoort er nog wel bij en wat niet. Het gesprek over de effecten vraagt dus meer tijd, omdat het niet meteen duidelijk is welke veranderingen in de wijk of groep het effect zijn van welke activiteiten of gebeurtenissen.

De eerste pilotgesprekken met het effectenplein brachten inzicht in de verschillende concrete acties en activiteiten die zijn uitgevoerd, op weg naar het doel. De betrokken opbouwwerkers waren zelf verbaasd over wat ze allemaal al deden om bijvoorbeeld alle relevante betrokkenen bij elkaar te krijgen en zo verbindingen mogelijk te maken. Een andere bevinding is dat activiteiten van bewonersgroepen niet altijd starten met een duidelijk verwoord doel. Het doel verandert mee met het proces en wordt in sommige projecten pas achteraf expliciet gemaakt.

Op basis van de pilot gesprekken rond de eerste versie van het Effectenplein is het instrument bijgesteld. De versie die er nu ligt beschouwen we als een Bètaversie[1]: ver genoeg ontwikkeld om in een select aantal casussen verder uit te testen en er meer ervaring mee op te doen. Eind 2018 is hij dan ver genoeg ontwikkeld om breed te verspreiden.

Meer informatie over het Effectenplein op www.effectenplein.nl en www.instrumentwijzer.nl.

[1] Een bètaversie is in ontwikkeling zijnde software die nog niet stabiel genoeg is om in productie genomen te worden, maar wel al (deels) functioneel is. De bètaversie wordt vaak verspreid onder een selecte groep van gebruikers voor een gebruikerstest waarbij feedback gegeven kan worden. Bron: Wikipedia, geraadpleegd 29 januari 2018.

LOL in cultuursensitief werken

26 januari 2018 door

Hoe kunnen we de interculturele kwaliteit en cultuursensitiviteit van professionals in de jeugd- en opvoedhulp helpen verbeteren? Het Kenniscentrum HAN SOCIAAL werkt – binnen de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd van Nijmegen – samen met de Academische Werkplaats Rotterdam en de Academische Werkplaats Risicojeugd aan implementatie van een online training.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat migrantenjeugdigen evenveel als of vaker dan autochtone jeugdigen te maken hebben met psychische en lvb (licht verstandelijke beperking) problematiek. Tegelijkertijd is bekend dat ouders met een niet-westerse migranten achtergrond of ouders met een lage sociaal economische status voor professionals lastig te bereiken zijn, waardoor deze problematiek veelal (te) laat in beeld komt. Het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp is betrokken geweest bij verspreiding en inbedding van de training Live Online Leren (LOL) in Cultuursensitief werken. Deze training bevat naast het vergroten van het culturele bewustzijn, ook modules gericht op vroegsignalering van psychische en lvb- problematiek. Binnen de HAN is verkend hoe deze online training voor hulpverleners ingebed zou kunnen worden in de sociale opleidingen van de HAN. In februari start daartoe een pilot met zo’n 30 studenten van de opleiding Pedagogiek en drie docenten van het Instituut voor Sociale en Pedagogische Studies. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nabila Zinad: nabila.zinad@han.nl of Marion van Hattum: marion.vanhattum@han.nl