Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Examencommissie’

Bericht van de examencommissie

28 mei 2014 door Irma Dijksterhuis

Onder deze titel verspreidt de examencommissie regelmatig belangrijke informatie. Dit keer m.n. voor de propedeuse studenten een berichtje over wie we zijn en wat we doen, voor hoofdfase studenten vragen we aandacht voor twee belangrijke zaken.

Welke examencommissie?
Voor alle opleidingen van het Instituut Paramedische Studies is er één gezamenlijke examencommissie, de Examencommissie IPS. Daaronder vallen dus de opleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Mondzorgkunde en Voeding & Diëtetiek. De samenstelling van de examencommissie is op het moment van aanleveren van deze kopij nog niet helemaal bekend omdat er mutaties gaan plaatsvinden.

Dagelijks bestuur
Voorzitter                          Ine van den Heuvel
Secretaris                           vacature
Ambtelijk secretaris         Anneke Kersten / Vincent Romviel (vervanger)
Leden
Lid Ergotherapie               Eveline Heitink
Lid Logopedie                    Tinka Thede
Lid Fysiotherapie              Jaap Brunnekreef
Lid Voeding & Diëtetiek  Saskia Kattemölle
Lid Mondzorgkunde         Ingrid Schinkel
Extern deskundige            Renate Peys-Schoester (jurist).

Waarom een examencommissie?
Op grond van artikel 7.12.lid 1 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) moet iedere opleiding of groep van opleidingen aan een instelling een examencommissie hebben. Volgens lid 2 van artikel 7.12 is de examencommissie ‘het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad’. Dat is een hele mondvol, maar die volzin betekent dat de examencommissie een belangrijke rol vervult ten aanzien van toetsing en diplomering. Paragraaf 8 van de OS/OER 2014-2015 voor de bacheloropleidingen van de HAN, Instituut Paramedische Studies regelt een en ander voor het IPS. In het Reglement Examencommissie IPS 2014-2015 wordt dit verder uitgewerkt.

Waarvoor kunnen studenten bij de examencommissie terecht? Dit kan o.a. voor:
Lees verder