Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Besluitvorming kwetsbare ouderen op de IC: film en gesprekskaart definitief

13 juni 2017 door Lilian Vloet

Kwetsbare ouderen op de IC ondergaan vaak behandelingen zonder een bewuste afweging te maken over de mogelijkheden en gevolgen. Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft in samenwerking met het Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede en het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem afgelopen periode een film en gesprekskaart ontwikkeld om kwetsbare ouderen en hun naasten beter bij de besluitvorming over opname en behandeling op de IC te betrekken. Op basis van evaluatie met ouderen, hun naasten en professionals zijn de gesprekskaart en film enigszins aangepast. De definitieve producten zijn nu klaar voor gebruik en beschikbaar voor andere IC’s. De gesprekskaart is te vinden op https://www.rijnstate.nl/media/13418/gesprekskaart_ic_rijnstate.pdf

De film is te bekijken op

Share

Samenwerken aan evidence-based ambulancezorg: cursus systematic review najaar 2017

1 juni 2017 door Remco Ebben

In 2015 is het implementatieplan voor de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 vastgesteld door AZN. Als onderdeel van dit implementatieplan wordt aan professionals uit de ambulancezorg een cursus ‘Systematische review’ aangeboden. Op deze wijze worden professionals uit de ambulancezorg uitgerust met competenties om de ambulancezorg evidence-based te maken. De cursus heeft twee keer plaatsgevonden in 2016 en is gevolgd door 30 professionals uit de ambulancezorg. Vanwege de grote belangstelling heeft AZN besloten de cursus nogmaals aan te bieden in het najaar van 2017, op 14 september (hele dag) en 26 oktober (ochtend). Voor optimaal resultaat kan de groep niet te groot zijn, daarom is er plaats voor 15 professionals.

Klik hier voor de flyer en inschrijflink voor de cursus.

Share

‘End-of-life care op de IC’ genomineerd voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs 2017

8 mei 2017 door Boukje Dijkstra

IC-verpleegkundigen hebben aangegeven behoefte te hebben aan handvatten in de zorg rond het levenseinde, omdat zij soms onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden ervaren.

Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en V&VN IC zijn daarom een project gestart om een richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ te ontwikkelen en te verspreiden. De richtlijn biedt praktische, evidence-based aanbevelingen om End-of-life care aan IC-patiënten en hun naasten te verbeteren en te implementeren op je afdeling. Uit onderzoek blijkt dat familie en professionals meer tevreden zijn over de kwaliteit van zorg na implementatie van de richtlijn.

Dit project is nu genomineerd voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs, een prestigieuze prijs voor een initiatief van verpleegkundigen dat de patiëntenzorg ten goede komt (https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Jaarlijkse-evenementen/Anna-Reynvaan-Lezing/Over-de-lezing.htm). Er zijn per categorie drie genomineerden. De winnaar wordt op 11 mei bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Anna Reynvaanlezing in de Stadsschouwburg te Amsterdam. Kaarten zijn te bestellen via bovenstaande link.

De richtlijn is te downloaden op: https://blog.han.nl/acute-intensieve-zorg/files/2014/02/Richtlijn-EOLC-bij-IC-patiënten.pdf

End-of-life care beslaat het (zorg)proces van het moment dat de beslissing de behandeling te staken overwogen wordt, tot en met het nazorggesprek met naasten van overleden IC-patiënten.

De richtlijn bevat 106 aanbevelingen voor de verpleegkundige zorg rond het levenseinde, een praktische checklist en een implementatieplan. De evidence-based aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke artikelen en (internationale) richtlijnen, gecombineerd met klinische ervaringen, en interviews met verpleegkundigen, naasten van overleden IC-patiënten, geestelijk verzorgers en andere professionals. Thema’s zijn communicatie tussen IC-verpleegkundigen, artsen, de IC-patiënt en zijn/haar naasten; verpleegkundige zorg aan de IC-patiënt en naasten; en organisatorische aspecten en randvoorwaarden.

In 2016 is de richtlijn aangevuld, naar aanleiding van uitspraken van IC-verpleegkundigen in de interviews, met aanbevelingen over culturele, levensbeschouwelijke en religieuze aspecten van End-of-life care.

Daarnaast is de richtlijn verspreid naar alle IC’s in Nederland.

De richtlijn ‘End-of-life care: de verpleegkundige zorg’ is in 2015-2016 op verschillende IC’s in Nederland geïmplementeerd. Implementatieonderzoek laat zien dat de richtlijn op alle IC-afdelingen tot verbetering geleid heeft. De verpleegkundige zorg tijdens IC-opname en tijdens End-of-life care is op verschillende punten als significant beter ervaren, door naasten van patiënten, op de afdelingen waar IC-verpleegkundigen bij de implementatie werden ondersteund in de vorm van een training.

De richtlijn biedt IC-verpleegkundigen handvatten en draagt bij aan de verbetering van End-of-life care aan IC-patiënten en hun naasten.

Share

Vooraankondiging Conferentie Ouderenmishandeling, wat zien we, wat doen we?

27 maart 2017 door Veronica Varol

Namens Karin Landsbergen

Op 15 juni a.s., op de dag van de Ouderenmishandeling, organiseert het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, samen met Acute Zorg regio-Oost en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen een conferentie getiteld: “Ouderenmishandeling: wat zien we, wat doen we?”

Sprekers van zowel VWS als vanuit de praktijk van ambulancezorg en spoedeisende hulp zullen hun rol bij dit maatschappelijke relevante thema verhelderen. Ook is er aandacht voor financiële uitbuiting en voor forensische aspecten bij Ouderenmishandeling.

 De conferentie vindt plaats van 9.30u-15.00u in de Jaarbeurs in Utrecht.

Reserveer de datum vast in uw agenda, het definitieve programma volgt binnenkort.  

Accreditatie is aangevraagd.

Share

Vertaling Richtlijn End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg

17 oktober 2016 door Boukje Dijkstra

In 2014 is de Richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ uitgekomen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Engelse vertaling van deze richtlijn, die eerder op het Europese congres (EffCCNa) voor IC-verpleegkundigen in Valencia werd gepresenteerd. De richtlijn werd hier goed ontvangen en de vraag was of er ook een Engelse versie beschikbaar was. Dat is dus bijna het geval… Deze vertaling, mede geïnitieerd door Verpleegkundigen & Verzorgenden Intensive Care (V&VN IC), zal in februari tijdens het EffCNa-congres in Belfast klaar zijn.

Share

Oproep Pitch

26 september 2016 door Veronica Varol

Het lectoraat Acute Intensieve Zorg organiseert op donderdag 17 november 2016 de Invitational Conference ’Het doet me (n)iets! met als thema ‘omgaan met situaties met een grote impact in de acute intensieve zorg’.

In het programma van deze conferentie wordt aan onderzoekers gelegenheid geboden om tijdens een pitch van 1 minuut een onderzoeksproject te presenteren. Heeft u een onderzoeksproject binnen het aandachtsveld acute intensieve zorg dat u onder de aandacht wilt brengen laat dan uw gegevens bij ons achter

Share

Promotie Marijke Noome op 29 november 2016

31 augustus 2016 door Marijke Noome

Op 29 november 2016 zal Marijke Noome, kenniskringlid van lectoraat Acute Intensieve Zorg haar proefschrift getiteld ‘End-of-life care in the ICU. The role and responsibilities of ICU nurses’ verdedigen.

 

De promotie zal op 29 november 2016 om 12.30 uur precies plaatsvinden in Nijmegen.

Promotor: Prof. dr. Evert van Leeuwen

Copromotoren: dr. Lilian Vloet (HAN) en dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer (HHS)

 

 

Share

15-18 februari 2017 7e EfCCNa-congres ‘Working together – achieving more’

15 augustus 2016 door Boukje Dijkstra

In februari 2017 wordt voor de zevende keer het EfCCNa-congres georganiseerd (EfCCNa: European Federation of Critical Care Nursing Associations), voor IC-verpleegkundigen uit verschillende Europese landen. Dit congres zal plaatsvinden van 15-18 Februari 2017 in de Belfast Waterfront Hall in Belfast, Noord-Ierland. Online registratie voor deelname aan het congres is al mogelijk en tot 30 september 2016 kunnen abstracts ingediend worden.

Een leuke plek om projecten, onderzoeken of best practices te delen met Europese IC-verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in de vorm van een (poster)presentatie. En een plek om te horen en zien wat er verder op Europese IC’s gebeurt.

Het thema van het congres is ‘Working together – achieving more’. Via onderstaande link is meer informatie te vinden http://www.efccna.org/congress

Untitled

Share

Verpleegkundig minisymposium Het Bedreigde Kind

7 juni 2016 door Veronica Varol

moederkind

Minor High Care -moeder & kind

donderdag  16 juni 2016 Nijmegen

Locatie:       HAN, Kapittelweg 33 te Nijmegen, A005

Inschrijven:Digitaal via link. https://ggmactiviteitenkalender.nl/activiteiten?start=50

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Inschrijven voor 13 juni

Contact:    Voor meer informatie; Nanda.Verheul@han.nl of 06 39 79 88 08

9.00 uur   Registreren

9.30 uur    Opening Nanda Verheul

9.40 uur    Verpleegkundige Vervolg Opleidingen; N. Verheul

10.10 uur   Kwaliteitszorg binnen de acute en intensieve zorg ; studenten

10.40 uur   Family CenteredCare binnen de kinderIC; S. Otto, Teamleider KinderIC, WKZ Utrecht

11.10 uur    Cross yourBorders, Project NICU; M. v. Ingen, PhysicianAssistant, Radboudumc

11.40 uur   Pauze

12.15 uur   Met 1600 gram in de wieg. Is dat mogelijk? A. Schutmaat, researchverpleegkundige en M. v.d. Velde neonatologie    verpleegkundige, Isala klinieken Zwolle

12.45 uur   Respiratoir bedreigde kind op de kinderIC; R. Pfeil, kinderIC verpleegkundige, KinderIC, Radboudumc

13.15 uur    Vitaal bedreigde neonaat; T. Peeters, Nurse Practitioner IC Neonatologie, Radboudumc

13.45 uur   Afsluiting

 

Share

Interessant programma van FCIC op Venticare

6 juni 2016 door Boukje Dijkstra

Afgelopen vrijdag had de Stichting Family and patient Centered Intensive Care een interessant programma samengesteld op Venticare.

Diverse sprekers spraken over muziek, licht en geluid, een gesprekskaart voor naasten, canulezorg, End-of-life care op de IC, het postintensivecaresyndroom en naasten op de IC.

Zo werden de positieve effecten van muziek in verschillende acute zorgsituaties en mogelijkheden voor muziek op de IC gepresenteerd.

Ook de effecten van licht en geluid op de IC kwamen voorbij, waarbij gebleken is dat deze de nachtrust van de IC-patiënt zodanig kunnen verstoren dat patiënten vaak maar drie minuten achter elkaar ongestoord kunnen slapen. Leuk weetje in deze presentatie was dat blauw licht IC-verpleegkundigen kan helpen zich te concentreren.

Vervolgens werden een gesprekskaart en film die naasten kunnen helpen zich voor te bereiden op het familiegesprek met intensivist en IC-verpleegkundige besproken, een project dat recent de Anna Reynvaanpraktijkprijs in de wacht gesleept heeft.

Na de pauze kwamen canulezorg en End- of-life care op de IC, met ook aandacht voor culturele, levensbeschouwelijke en religieuze aspecten, aan bod.

Halverwege de middag zijn het postintensivecaresyndroom (PICS) en de cognitieve problemen die ex-IC-patiënten vaak nog lang na hun IC-opname kunnen ervaren, en het belang van aandacht hiervoor en een goede follow up hierin, aan de orde geweest.

De dag werd afgesloten met een presentatie over naasten op de IC en hoe zorgprofessionals hen (meer) bij de zorg kunnen betrekken, met diverse voorbeelden uit de Amerikaanse praktijk.

Share