Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Promotie Marijke Noome op 29 november 2016

31 augustus 2016 door Marijke Noome

Op 29 november 2016 zal Marijke Noome, kenniskringlid van lectoraat Acute Intensieve Zorg haar proefschrift getiteld ‘End-of-life care in the ICU. The role and responsibilities of ICU nurses’ verdedigen.

 

De promotie zal op 29 november 2016 om 12.30 uur precies plaatsvinden in Nijmegen.

Promotor: Prof. dr. Evert van Leeuwen

Copromotoren: dr. Lilian Vloet (HAN) en dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer (HHS)

 

 

Share

15-18 februari 2017 7e EfCCNa-congres ‘Working together – achieving more’

15 augustus 2016 door Boukje Dijkstra

In februari 2017 wordt voor de zevende keer het EfCCNa-congres georganiseerd (EfCCNa: European Federation of Critical Care Nursing Associations), voor IC-verpleegkundigen uit verschillende Europese landen. Dit congres zal plaatsvinden van 15-18 Februari 2017 in de Belfast Waterfront Hall in Belfast, Noord-Ierland. Online registratie voor deelname aan het congres is al mogelijk en tot 30 september 2016 kunnen abstracts ingediend worden.

Een leuke plek om projecten, onderzoeken of best practices te delen met Europese IC-verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in de vorm van een (poster)presentatie. En een plek om te horen en zien wat er verder op Europese IC’s gebeurt.

Het thema van het congres is ‘Working together – achieving more’. Via onderstaande link is meer informatie te vinden http://www.efccna.org/congress

Untitled

Share

Verpleegkundig minisymposium Het Bedreigde Kind

7 juni 2016 door Veronica Varol

moederkind

Minor High Care -moeder & kind

donderdag  16 juni 2016 Nijmegen

Locatie:       HAN, Kapittelweg 33 te Nijmegen, A005

Inschrijven:Digitaal via link. https://ggmactiviteitenkalender.nl/activiteiten?start=50

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Inschrijven voor 13 juni

Contact:    Voor meer informatie; Nanda.Verheul@han.nl of 06 39 79 88 08

9.00 uur   Registreren

9.30 uur    Opening Nanda Verheul

9.40 uur    Verpleegkundige Vervolg Opleidingen; N. Verheul

10.10 uur   Kwaliteitszorg binnen de acute en intensieve zorg ; studenten

10.40 uur   Family CenteredCare binnen de kinderIC; S. Otto, Teamleider KinderIC, WKZ Utrecht

11.10 uur    Cross yourBorders, Project NICU; M. v. Ingen, PhysicianAssistant, Radboudumc

11.40 uur   Pauze

12.15 uur   Met 1600 gram in de wieg. Is dat mogelijk? A. Schutmaat, researchverpleegkundige en M. v.d. Velde neonatologie    verpleegkundige, Isala klinieken Zwolle

12.45 uur   Respiratoir bedreigde kind op de kinderIC; R. Pfeil, kinderIC verpleegkundige, KinderIC, Radboudumc

13.15 uur    Vitaal bedreigde neonaat; T. Peeters, Nurse Practitioner IC Neonatologie, Radboudumc

13.45 uur   Afsluiting

 

Share

Interessant programma van FCIC op Venticare

6 juni 2016 door Boukje Dijkstra

Afgelopen vrijdag had de Stichting Family and patient Centered Intensive Care een interessant programma samengesteld op Venticare.

Diverse sprekers spraken over muziek, licht en geluid, een gesprekskaart voor naasten, canulezorg, End-of-life care op de IC, het postintensivecaresyndroom en naasten op de IC.

Zo werden de positieve effecten van muziek in verschillende acute zorgsituaties en mogelijkheden voor muziek op de IC gepresenteerd.

Ook de effecten van licht en geluid op de IC kwamen voorbij, waarbij gebleken is dat deze de nachtrust van de IC-patiënt zodanig kunnen verstoren dat patiënten vaak maar drie minuten achter elkaar ongestoord kunnen slapen. Leuk weetje in deze presentatie was dat blauw licht IC-verpleegkundigen kan helpen zich te concentreren.

Vervolgens werden een gesprekskaart en film die naasten kunnen helpen zich voor te bereiden op het familiegesprek met intensivist en IC-verpleegkundige besproken, een project dat recent de Anna Reynvaanpraktijkprijs in de wacht gesleept heeft.

Na de pauze kwamen canulezorg en End- of-life care op de IC, met ook aandacht voor culturele, levensbeschouwelijke en religieuze aspecten, aan bod.

Halverwege de middag zijn het postintensivecaresyndroom (PICS) en de cognitieve problemen die ex-IC-patiënten vaak nog lang na hun IC-opname kunnen ervaren, en het belang van aandacht hiervoor en een goede follow up hierin, aan de orde geweest.

De dag werd afgesloten met een presentatie over naasten op de IC en hoe zorgprofessionals hen (meer) bij de zorg kunnen betrekken, met diverse voorbeelden uit de Amerikaanse praktijk.

Share
25 mei 2016 door Karin Landsbergen

Een ‘niet pluis gevoel’ in de acute zorgketen. En dan?

De ambulance gaat ter plaatse na een 112 melding. Er is brand ontstaan in een huis waarin een echtpaar (71 en 79 jaar) woont. De man vertelt dat hij loempia’s heeft staan bakken voor zijn vrouw, waarbij de vlam in de pan geslagen is. De brandweer vraagt of de ambulanceverpleegkundige even in huis wil kijken. Te zien is een vol, onhygiënisch, niet leefbaar huis. De verpleegkundige gaat het hierover het gesprek aan met het echtpaar, maar die voelen zich aangevallen en vinden de observering kwetsend. De verpleegkundige houdt er een ‘niet pluis gevoel’ aan over.

Dat ‘niet pluis gevoel’ is het vertrekpunt voor verder onderzoek. Maar welke stappen moet en kun je als professional in de acute zorgketen ondernemen om na te gaan of er daadwerkelijk sprake is van ouderenmishandeling?

Project Signaleren en melden ouderenmishandeling in de acute zorgketen

De Lectoraten Acute Intensieve Zorg en Innovatie in de Care (HAN) zijn in 2014 gestart met het project “Signaleren en melden ouderenmishandeling acute zorgketen” middels subsidiegelden van RAAK-Publiek. De directe aanleiding voor het project zijn vragen van ambulance- en SEH-verpleegkundigen naar hulpmiddelen voor de herkenning van ouderenmishandeling in de acute zorgketen. Verpleegkundigen voelen handelingsverlegenheid en geven tijdens interviews uit studies van Horio, Kilsdonk, & Vorle (2013); Eldijk & Aarsman (2013); Nielen & Kuppeveld (2014) aan:

“Misschien zie ik het wel, maar herken ik ze (mishandelde ouderen) niet als zodanig”.

“We hebben een hele hoop dingen een beetje door de vingers gezien”.

Verpleegkundigen geven aan niet te weten hoe ze ouderenmishandeling vroegtijdig en structureel kunnen signaleren. Dat terwijl adequate monitoring en melding kan voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig (lang) lijden of (gezondheids)schade oplopen.

Middels het project stellen de lectoraten zich tot doel om hulpmiddelen te ontwikkelen voor de herkenning van ouderenmishandeling en voor een eenduidige aanpak van de melding van ouderenmishandeling in de acute zorgketen. Het ontwikkelen en het uittesten van deze hulpmiddelen, gebeurt samen met professionals uit het werkveld waaronder ambulance- en SEH-verpleegkundigen.

Een protocol en bijbehorende scholing

Er zijn een literatuurstudie en een veldraadpleging uitgevoerd om beschikbare instrumenten voor signalering en melding van ouderenmishandeling te inventariseren. Daarbij is gebruik gemaakt van de al bestaande expertise op dit gebied en de eerder ontwikkelde instrumenten voor de signalering van ouderenmishandeling in de langdurige zorgsetting. In de acute zorgketen is vervolgens een pakket van eisen opgehaald en is er samen met experts uit praktijk, onderzoek en onderwijs een protocol ontwikkeld om ouderenmishandeling te kunnen signaleren en om de juiste stappen te zetten bij een vermoeden van ouderenmishandeling.

Het ontwikkelde protocol heeft betrekking op ouderenmishandeling door personen uit de huiselijke kring van de ouderen. Het protocol bevat verschillende producten, waaronder een kort en bondig screeningsinstrument, en is gekoppeld aan een scholing (e-learning) om bewustwording te vergroten en om de zorgprofessionals kennis te laten maken met de te nemen stappen bij een vermoeden van ouderenmishandeling. Als basis voor de te nemen stappen in het signaleren en handelen bij een vermoeden van ouderenmishandeling, is de KNMG Meldcode als leidraad genomen.

 

Er vindt een pretest van het protocol en de scholing plaats in juni bij verpleegkundigen van de RAV Gelderland-Midden Zuid en SEH-verpleegkundigen van de Gelderse Vallei in Ede. Op basis van de feedback die uit deze pretest volgt, zullen protocol en scholing worden bijgesteld. Daarna zullen beide getest worden op bruikbaarheid in de praktijk (ambulancezorg en SEH-afdeling) bij de pilot implementatie.

Voor vragen of reacties mail Karin Landsbergen, hoofddocent Maatschappelijk Werk & Dienstverlening en senioronderzoeker Lectoraat Acute Intensieve Zorg : karin.landsbergen@HAN.nl

 

Share

Engelse vertaling richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’

9 mei 2016 door Marijke Noome

In januari 2014 is de Nederlandse richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ gepresenteerd. Deze richtlijn is ontwikkeld door het lectoraat en in samenwerking met V&VN IC, en richt zich op de verpleegkundige zorg aan de stervende IC-patiënt en zijn naasten. In de richtlijn zijn 74 aanbevelingen geformuleerd.

Niet alleen in Nederland is er vraag naar een richtlijn over zorg rond het levenseinde op de IC. Daarom is er besloten om de richtlijn te vertalen naar het Engels.

Naar verwachting zal de vertaling in het najaar gepresenteerd kunnen worden.

Share

Nominaties Anna Reynvaanprijs 2016. Project met LAIZ

2 mei 2016 door Lilian Vloet

Het AMC, VUmc en V&VN stellen jaarlijks drie Anna Reynvaanprijzen beschikbaar. Voor elke Anna Reynvaanprijs worden drie inzenders genomineerd. Voorafgaand aan de Anna Reynvaanlezing worden de winnaars bekend gemaakt. De prijzen zijn bedoeld voor een studiereis of stage. Met de instelling van deze prijzen willen de organisatoren duidelijk maken dat verpleegkundige initiatieven niet alleen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het vakgebied, maar bovendien dat deze initiatieven gezien en gewaardeerd worden. De Wetenschaps- en Praktijkprijs zijn € 5000 groot en gaan vergezeld van een sculptuur. De winnaar van de Landelijke Studentenprijs krijgt eveneens een sculptuur, naast een bezoek voor twee studenten aan een internationaal verpleegkundig congres.

thLSKPR7O3 anna-reynvaan

De prijs wordt uitgereikt op donderdag 26 mei 2016 in de stadsschouwburg van Amsterdam.https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Jaarlijkse-evenementen/Anna-Reynvaan-Lezing/Anna-Reynvaan-Lezing-2016.htm

Ook dit jaar is er weer een project met het lectoraat Acute Intensieve Zorg genomineerd voor de Anna Reynvaan Praktijkprijs. Het project ‘gezamenlijke besluitvorming over opname en behandeling van kwetsbare oudere op de IC ‘ is uitgevoerd samen met de Intensive Care van Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede en ziekenhuis Rijnstate Arnhem.

Kwetsbare ouderen hebben een grotere kans op sterfte of complicaties na behandelingen op een IC. Het is aan de arts om een besluit te nemen of een oudere aan specifieke behandelingen kan worden onderworpen. Daarbij betrekt hij/zij in de regel de visie van de patiënt en diens naasten bij dit besluit en streeft naar gezamenlijke besluitvorming. Uit de praktijk blijkt dat dit niet altijd even goed verloopt en dat de wederzijdse informatievoorziening tekort schiet. Ouderen en hun naasten ondergaan daardoor behandelingen zonder goed geïnformeerd te zijn door verpleegkundigen en artsen over de mogelijkheden en consequenties van een behandeling. Vooral voor de IC-verpleegkundige ligt hier een belangrijke rol weggelegd. Deze kan de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten bewust maken over de mogelijkheden en consequenties van behandelingen waardoor zij een betere afweging kunnen maken of opname en/of behandelingen op de IC voldoende kansen biedt voor een goede kwaliteit van leven na ontslag. Om verpleegkundigen en artsen en patiënten en naasten in het bijzonder hiervoor handvatten te geven zijn de ziekenhuizen Gelderse Vallei en Rijnstate in samenwerking met het Lectoraat Acute Intensieve Zorg een project gestart om kwetsbare ouderen en hun naasten beter te betrekken bij de besluitvorming over opname en behandeling op de IC. Het project bestond uit het ontwikkelen van tools die hieraan vorm moeten geven. Uiteindelijk zijn de gesprekskaart ‘Hoe nu verder? Samen praten over behandeling’ en een begeleidende film ontwikkeld en geïmplementeerd bij de betrokken ziekenhuizen. Uit de eerste bevindingen blijkt dat de patiënt en naasten tevreden zijn over de gesprekskaart en de begeleidende film en dat ze zich meer betrokken voelen bij de besluitvorming.

Net als bij de ‘Oscars’ is een nominatie al een hele eer. Voor de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs 2016 is Annelies Wassenaar, extern kenniskringlid van het lectoraat Acute Intensieve Zorg, en werkzaam als onderzoeker op de IC van het RadboudUMC een van de drie genomineerden met het artikel ‘Multinational development and validation of an early prediction model fo delirium in ICU patients’ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4477716/pdf/134_2015_Article_3777.pdf

Een beschrijving van alle genomineerden vind u op: https://mijn.bsl.nl/genomineerden-anna-reynvaanprijzen-bekend/10060252

 

Share

Promotie Irene van de Glind

21 april 2016 door Sivera Berben

Donderdag 14 april 2016 verdedigde Irene van de Glind met succes haar proefschrift getiteld ‘Making the connection. Implementing lifestyle interventions in healthcare’. Irene was als onderzoeker van het lectoraat verbonden aan het onderzoeksproject: Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018. Ook ontwikkelde ze samen met het team en Ambulancezorg Nederland de folder ‘Kennis maakt het verschil’.

onderzoeksagenda

De centrale vraag van haar proefschrift is hoe professionals een gezonde leefstijl kunnen bevorderen. Het proefschrift van Irene laat zien waarom het zorgverleners maar moeilijk lukt om met leefstijlinterventies een impact te bereiken.

irene

Op dit moment werkt Irene bij IQ Scientific Centre for Quality of Healthcare aan een internationaal wetenschappelijk onderzoek naar het bevorderen van gezonde leefstijl bij supporters van eredivisie voetbalclubs. ADO Den Haag, FC Groningen, PSV en Vitesse zijn in het voetbalseizoen 2015-2016 met het EuroFIT leefstijlprogramma gestart.

@Irene, hooggeleerde vrouw, namens alle collega’s van het lectoraat: PROFICIAT!

Share

Voorbereiding van de pilot “herkenning/signalering van ouderenmishandeling in de ambulance en op de spoedeisende hulp”.

21 april 2016 door Charlotte Otten

21 april 2016 door Charlotte Minkhorst-Otten

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het ontwikkelen van een screeningsinstrument en een protocol om ouderenmishandeling in de acute zorgketen te kunnen signaleren. Met dank aan onze consortiumpartners Ambulance Zorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen, Acute Zorgregio Oost en experts vanuit het veld op het gebied van huiselijk geweld en ouderenmishandeling zijn deze producten specifiek ontwikkeld voor de acute zorg (Ambulance en SEH). Momenteel wordt er ook de laatste hand gelegd  aan de  e-learningmodule ontwikkeld om meer bewust wording te creëren rondom het ‘Thema Ouderenmishandeling en de Acute Zorg’.

expert

De producten (screeningsinstrument, protocol en e-learning) gaan getest worden in een pilotstudie op de Spoedeisende Hulp van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Ambulance Veiligheidsregio Gelderland-Zuid op bruikbaarheid en toepasbaarheid. De planning is eind augustus iedereen geschoold te hebben en begin september 2016 te starten met het testen van het screeningsinstrument en protocol in de praktijk.

studenten

Momenteel wordt er door studenten van de ‘Bachelor Medische Hulpverlening’ en door studenten  van de ‘Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’  op de pilotafdelingen onderzoek gedaan naar ‘bevorderende en belemmerende factoren in het signaleren van ouderenmishandeling’. Dit is een unieke samenwerking tussen twee studies waarbij de één zich meer focust op de communicatieve  aspecten en de ander zich focust op de randvoorwaarden.

Share

Uitnodiging Invitational Conference LAIZ

11 april 2016 door Veronica Varol

Het lectoraat Acute Intensieve Zorg organiseert op donderdag 17 November 2016 de Invitational Conference met de titel ‘HET DOET ME (N)IETS! Omgaan met situaties met een grote impact in de acute intensieve zorg’.

De conference wordt georganiseerd in samenwerking met het insitituut Verpleegkundige Studies (opleiding verpleegkunde en medisch hulpverlener HAN) en Acute Zorgregio Oost. Een gevarieerd en interactief programma wordt aangeboden aan professionals, studenten en docenten die te maken hebben met de acute intensieve zorg.

Meer informatie kunt u vinden in de uitnodiging:

uitnodiging_2016_v4

Komt u ook? Aanmelden kan via onderstaande link:  inschrijving Invitational conference LAIZ 2016

Share