Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Project richtlijn pijn’

Lectoraat Acute Intensieve Zorg presenteert op congres NVSHV

7 februari 2011 door Remco Ebben

Op 29 maart 2011 vindt het 13e congres van de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen plaats. Het thema is ‘Huidige kansen en toekomstige ontwikkelingen in de acute zorg’. Klik hier voor het programma. Het Lectoraat Acute Zorg is aanwezig met twee presentaties. Sivera Berben zal haar pijnrichtlijn presenteren. Hierover volgt binnenkort meer op deze weblog. Tijdens de sessie ‘onderzoek en wetenschap’ geeft Remco Ebben een presentatie over de ontwikkeling van een ketenprotocol ‘Vooraankondiging en Overdracht’ voor ambulance en spoedeisende hulp. Dit protocol wordt ontwikkeld binnen het project ‘Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg’. Tijdens de presentatie wordt ingegaan hoe op basis van een literatuurstudie en mening van experts een concept van het ketenprotocol tot stand is gekomen en welke stappen nog doorlopen moet worden om te komen van concept tot implementatie in de praktijk. Wilt u bij deze presentatie aanwezig zijn? Meldt u dan aan voor het congres.

Share

Studenten publiceren over pijnervaringen patiënten in ambulance en op SEH

21 januari 2011 door Sivera Berben

Pieternel Mans en Manon ten Vruchte wonnen de prestigieuze HAN-scriptieprijs voor hun onderzoek naar pijnervaringen bij traumapatiënten in de ambulancezorg en op de spoedeisende hulp. De voormalig HBOV-studenten schreven over de resultaten van dit onderzoek een artikel voor Critical Care, samen met hun begeleiders Hennie Kemps en ondergetekende. De patiëntervaringen zijn opgenomen in een nieuwe richtlijn voor Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen. Deze richtlijn werd ontwikkeld door 13 beroepsverenigingen en gesubsidieerd door het ZonMw Spoedzorgprogramma.

Share

Met spoed van de pijn af?

5 juli 2010 door Sivera Berben

Patiënten die een ongeluk krijgen hebben vaak pijn. Onderzoek in de ambulancezorg en op de spoedeisende hulp (SEH) laat zien dat deze pijn onderbehandeld wordt. Er is dus ruimte voor verbetering. Samen met dertien landelijke beroepsverenigingen en een subsidie uit het ZonMw Spoedzorgprogramma is nu een conceptrichtlijn ontwikkeld met aanbevelingen voor de praktijk. Onderzoekers van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg en de afdeling SEH en Acute Zorgregio Oost van het UMC St Radboud zijn bezig met de voorbereiding van een praktijktoets.

 

wachtkamer

 

De richtlijn ‘Pijnbehandeling bij traumapatiënten in de spoedzorgketen’ is geschreven voor en door professionals in de spoedzorg. Aanbevelingen zijn gebaseerd op onderzoek uit de internationale spoedzorgliteratuur en best practices. Opvallend is dat voor een aantal alom bekende, gebruikte en geaccepteerde handelingen als koelen, geen bewijs is gevonden voor de effectiviteit op acute pijn in de spoedzorg.

Op dit moment zijn de onderzoekers bezig een nieuw farmacologisch pijnprotocol te ontwikkelen gebaseerd op de richtlijn. Ambulancediensten, (huisartsenposten (HAP)), Mobiel Medisch Team en SEH-afdelingen in de veiligheidsregio GelderlandMidden en GelderlandZuid gaan een pijnprotocol toetsen in de praktijk. Zorgverleners uit het veld hebben hier een grote rol in. Uiteindelijk zal het protocol bij de richtlijn gevoegd worden. Ook wordt een patiënteninformatiefolder geschreven voor de wachtkamer op de HAP en op de SEH. Wilt u meer informatie over dit project dan kunt u contact opnemen met Hennie Kemps: Hennie.Kemps@han.nl of Sivera Berben: Berben@seh.umcn.nl

Share

Met spoed van de pijn af

19 april 2010 door Boukje Dijkstra

PainWorkshop Landelijke Vereniging voor Pijnverpleegkundigen 6 april 2010
Richtlijn Pijnbehandeling van traumapatiënten in de spoedzorgketen

Afgelopen dinsdag verzorgden Martha Maris (Alysis Zorggroep, Rijnstate) en Boukje Dijkstra (UMC St Radboud) een workshop over de richtlijn Pijnbehandeling van traumapatiënten in de spoedzorgketen.

Tijdens het congres is kort stil gestaan bij de aanleiding en doel van het project: pijn is de meest voorkomende klacht bij traumapatiënten in de ambulance en op de spoedeisende hulp (SEH). Een derde van alle spoedritten in de ambulancezorg in Nederland betreft traumapatiënten, de SEH wordt jaarlijks door 860.000 patiënten bezocht voor behandeling van een trauma. Echter, pijn wordt soms onderschat door de hulpverleners in de spoedzorg, eerder onderzoek liet tekorten zien in de pijnbehandeling in de acute fase. Het gevolg daarvan is dat patiënten soms onnodig pijn lijden, genezing vertraagd wordt en er risico is op het ontstaan van chronische pijn. Op dit moment is er geen sluitende en systematische benadering voor behandeling van pijn voor traumapatiënten in de spoedzorgketen. Als gevolg daarvan wordt pijnbehandeling in de keten soms niet gestart, niet vervolgd en kan deze zelfs tegenstrijdig zijn.

Het doel van het onderzoeksproject is de ontwikkeling van een nationale evidence-based richtlijn voor de behandeling van pijn bij volwassen traumapatiënten in de spoedzorgketen (huisartsenpost, ambulance, traumaheli en SEH). De richtlijn is bedoeld voor professionals als artsen en doktersassistenten op de huisartsenpost, ambulanceverpleegkundigen, Mobiel Medisch Team-artsen en -verpleegkundigen, SEH-verpleegkundigen en -artsen en traumachirurgen, NP’s en PA’s op de ambulance of SEH, anesthesiologen en artsen van chirurgische of orthopedisch traumatologische afdelingen.

Dertien (wetenschappelijke) beroepsverenigingen participeren in de richtlijnontwikkeling, waaronder de Landelijke Vereniging voor Pijnverpleegkundigen, bij het project zijn ook Sivera Berben (AZO/UMC St Radboud), Hennie Kemps (HAN), dr. Lisette Schoonhoven (IQ Healthcare) en prof. dr. Arie van Vugt (traumachirurg MST Enschede). Het project, gesubsidieerd door ZonMw binnen het Spoedzorgprogramma, startte in maart 2009 en is naar verwachting gereed in september 2010.

In gesprek met het publiek, veelal anesthesie-, pijn- en recoveryverpleegkundigen, zijn praktische consequenties besproken van de aanbevelingen op het gebied van pijnbeoordeling in de spoedzorg. De beoordeling van pijn met een Numeric Rating Scale (NRS) bleek in veel ziekenhuizen, zeker op chirurgische afdelingen, al behoorlijk ingeburgerd, vaak door een actieve rol van pijnverpleegkundigen. Bij de implementatie van de NRS op een SEH kunnen pijnverpleegkundigen misschien ook een rol spelen. Ook aanbevelingen over medicamenteuze en niet-medicamenteuze interventies bij de behandeling van pijn zijn de revue gepasseerd. Fentanyl en morfine intraveneus als middelen van eerste keus werden zeker onderschreven. Over de meest geschikte toedieningsroute, zeker in de ambulance, bestond wel wat discussie, waarbij intranasale of toediening via verneveling voor een aantal workshopdeelnemers tot de mogelijkheden behoorde. In de literatuur uit de spoedzorg is geen bewijs gevonden voor de effectiviteit van koelen, hoogleggen, aanleggen van een drukverband, immobiliseren op acute pijn. Het publiek verbaasde zich hierover, net als de werkgroepleden, en zou desondanks deze niet-medicamenteuze behandelingen wel opnemen als aanbeveling in de richtlijn. Kortom, een leuke gelegenheid om de richtlijn onder de aandacht te brengen en eens van gedachten te wisselen over de inhoud en de uiteindelijke implementatie!

Share

Pijn op de SEH

27 april 2008 door Joke Mintjes

 

Traumapatienten op de SEH komen EN gaan weg met pijnPain prevalence and pain relief in trauma patients in the Accident & Emergency department.
Injury, Volume 39, Issue 5, May 2008, Pages 578-585
Sivera A.A. Berben, Tineke H.J.M. Meijs, Robert T.M. van Dongen, Arie B. van Vugt, Lilian C.M. Vloet, Joke J. Mintjes-de Groot and Theo van Achterberg

 

Achtergrond
Het lijkt erop dat pijnbehandeling van traumapatienten op de SEH een probleem is, maar hoe groot is niet precies bekend.
Doel van het onderzoek
Daarom onderzochten Sivera Berben en collega’s hoe vaak traumapatienten met pijn op de SEH binnenkwamen, hoe erg de pijn was, en of de pijnbehandeling hielp.
Methoden
In een prospectief onderzoek onder 450 traumapatienten, werd met gevalideerde meetinstrumenten pijn gemeten bij binnenkomst en vertrek van de patienten op de SEH.
Resultaten
Bij binnenkomst had 91% van de patienten pijn, en 86% bij vertrek. Van hen had tweederde matige tot ernstige pijn. Bij weinig patienten werd iets tegen de pijn gedaan. De pijn daalde het meest door behandeling van het trauma in combinatie met en het geven van pijnstillers.
Conclusies
Acute pijn bij traumapatienten op de SEH is een groot probleem. De pijnbehandeling op de SEH is onvoldoende.

Share

Presentaties Algemene Ledenvergadering NVSHV

12 april 2007 door Maaike Janssen

Op 15 maart hebben Maaike Janssen, Caroline Kampshoff en Sivera Berben op de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundige (NVSHV) de projecten “Try Triage” en “Onderzoek naar pijn bij traumapatienten op de SEH” gepresenteerd. De presentaties staan vermeld op de website van de NVSHV (http://www.nvshv.nl/seh/).
Ook het tijdschrift “Triage, nummer 1, april 2007” heeft hier aandacht aan besteed. Verder staat in dit tijdschrift ook een artikel van Tineke Meijs en Sivera Berben over onderzoek naar pijn en pijnbestrijding op de Spoedeisende Hulp beschreven.

Share

Onderzoek naar de prevalentie van pijn en pijnbehandeling van traumapatiënten op de SEH

14 februari 2007 door Joke Mintjes

(door Tineke Meijs)
Als leden van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg hebben wij, Tineke Meijs en Hennie Kemps samen met een onderzoeker van het UMC St Radboud een prevalentieonderzoek verricht naar ‘Het voorkomen van pijn en pijnbehandeling bij traumapatiënten op de SEH van het UMC St Radboud en op de SEH van het het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) te Nijmegen.
Dit onderzoek laat zien dat 91 % van de traumapatiënten bij binnenkomst op de SEH pijn heeft en dat bij het verlaten van de SEH 86% van de traumapatiënten nog steeds pijn heeft. Tijdens het verblijf op de SEH gaf 46 % van de traumapatiënten aan géén verandering in pijn te hebben, 37% een afname van pijn en 17 % zelfs een toename van pijn. Daarnaast kreeg slechts 19% farmacologische pijnbestrijding.
Het belang dat artsen en verpleegkundigen zeggen te hechten aan pijnbestrijding wordt door deze uitkomsten weerlegd.

Meer informatie over dit onderzoek kunt u opvragen bij:
Hennie.Kemps@han.nl
Tineke.Meijs@han.nl

Share