Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘Project Do Triage’

Acties op de SEH met betrekking tot de implementatie van de richtlijn “Triage op de SEH”

24 juni 2010 door Maaike Janssen

DSC05789

Het publiceren van richtlijnen  geeft nog geen garantie voor implementatie en gebruik van de richtlijn in de praktijk. Om te onderzoeken welke weg SEH-afdelingen bewandelen om tot een bepaalde mate van opvolging van de richtlijn “Triage op de spoedeisende hulp” te komen, zijn er diepte-interviews afgenomen op verschillende SEH-afdelingen. Hierbij is de volgende vraagstelling gesteld: Welke acties ondernemen SEH-afdelingen ten aanzien van de implementatie van de richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp’?

Van april tot begin juni 2010 hebben wij, als studenten Verpleegkunde aan de HAN, deel mogen nemen aan het Do Triage onderzoek. Ons aandeel hierbij was om de interviews van de controlegroep uit het project Do Triage te analyseren, om antwoord te krijgen op bovenstaande onderzoeksvraag.

Uit de analyses kwamen de volgende onderwerpen naar voren waarop men al wel of geen acties op ondernomen heeft: pijn, patiëntenvoorlichting, doorstroming, motivatie, randvoorwaarden, taken en verantwoordelijkheden, kwaliteitswaarborging, artsen, kennis, communicatie en samenwerking.

Op 15 juni hebben wij onze resultaten met succes verdedigd en zijn we nu (bijna) student af. We hebben met veel plezier deelgenomen aan Do Triage. Daarom willen we het lectoraat bedanken voor de leerzame ervaring.

Daniëlle van Os en Talisha de Rouw

Share

“Wie wil weten hoe je zorgvernieuwing aanpakt, komt naar Kennis Beter Delen”

20 januari 2010 door Donna Schalk

Kennisbeterdelen

Zo luidt de aankondiging voor het Kennis Beter Delen congres dat plaatsvindt op 4 maart 2010. Ook het Lectoraat Acute Intensieve Zorg is tijdens deze dag vertegenwoordigd om haar kennis te delen.

In samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (www.levv.nl) wordt de sessie ‘Sleutelposities in implementatie’ verzorgd waarin het project Do Triage centraal staat. Tijdens het project Do Triage is veel kennis en ervaring opgedaan rond het vormgeven van een ondersteuningsprogramma waarbij Spoedeisende Hulp (SEH) verpleegkundigen de implementatie van de richtlijn Triage op de SEH [2008] realiseren. In deze sessie krijgen de deelnemers een kijkje in de keuken van dit programma. Bijvoorbeeld hoe de SEH-verpleegkundigen geleerd hebben hoe zij belemmeringen binnen implementatieprocessen, zoals weerstand of ontoereikende voorwaarden, om kunnen buigen naar bouwstenen voor succesvolle implementatie.

Voor meer informatie over het programma en een overzicht van de sessies kijkt u op: www.kennisbeterdelen.nl

Share

Ondersteuningsprogramma Do Triage succesvol afgerond

12 oktober 2009 door Donna Schalk

Sleutelfiguren_small
Op 1 oktober 2009 hebben acht Spoedeisende Hulp (SEH) verpleegkundigen het ondersteuningsprogramma van het project Do Triage succesvol afgerond. In de periode oktober 2008 tot oktober 2009 hebben zij zich in hun rol als sleutelfiguur ingezet voor de invoering van triage op hun SEH-afdeling volgens de richtlijn Triage op de SEH [2008]. Daarbij kregen zij ondersteuning vanuit het Lectoraat Acute Intensieve Zorg. Het ondersteuningsprogramma bestond uit 1) het aanreiken van een systematische aanpak gebaseerd op een wetenschappelijk implementatiemodel, 2) kennisuitwisseling met andere SEH’s en best practices, en 3) advies van experts op het gebied van triage, implementatie en coaching.

De SEH-verpleegkundigen hebben met veel enthousiasme kennis en ervaringen opgedaan rondom de invoering van triage. Zij hebben daarbij geleerd om belemmeringen tijdens het implementatieproces om te buigen naar bouwstenen voor een succesvolle implementatie van triage.

Share

Triage en Targettijden op de SEH

15 mei 2009 door Donna Schalk

De primaire doelstelling van de richtlijn Triage op de SEH [2008] is tweeledig, namelijk dat de patiënten die zich presenteren op de SEH 1) binnen tien minuten de correcte urgentieclassificatie krijgen toegewezen door de SEH-VPK en 2) binnen de tijd behorend bij de urgentiecode worden gezien door de medische discipline om gezondheidsschade te beperken.

In hoeverre worden deze tijden gehaald? En leidt de nieuwe richtlijn tot verbetering van deze tijden? Om dit te meten bezoekt de projectgroep ‘Do Triage’ voorafgaand aan en na de invoering van de richtlijn 17 SEH’s die meedoen aan het project . De eerste meting is inmiddels afgerond. Op alle SEH’s werden patiënten gevolgd vanaf het moment van binnenkomst tot het eerste contact met de medische discipline. In totaal zijn er 127 patiënten gevolgd. Daarvan zijn 63 patiënten systematisch getrieerd (49,6%). Van deze 63 patiënten kreeg 52,4% binnen 10 minuten een urgentiecode toegewezen en 73,0% werd binnen de targettijd gezien door de medische discipline. In december 2009 vindt de nameting plaats. De verwachting is dat door middel van triage het percentage patiënten dat binnen de triagetijd een urgentiecode krijgt toegediend en binnen de targettijd gezien wordt door een arts toeneemt.
Voor meer informatie over deze meting of het project Do Triage kunt u contact opnemen met:
Donna.schalk@han.nl
Maaike.janssen@han.nl

Share

Eerste meting patiëntervaring project Do Triage

22 februari 2009 door Donna Schalk

Voor het project Do Triage worden verschillende metingen verricht om het effect van de richtlijn “Triage op de spoedeisende hulp [2008]” te toetsen. Eén deelstudie richt zich op de patiëntervaring rondom triage. Daarbij wordt gekeken naar de patiëntervaring voorafgaand aan de invoering van de richtlijn Triage en na invoering van deze richtlijn. De verwachting is dat door middel van triage de patiënttevredenheid over de zorg op de SEH toeneemt, mede omdat patiënten beter geïnformeerd worden over de urgentie van hun letsel en de bijbehorende wachttijd. In oktober-november 2008 heeft de eerste meting (nulmeting) Patiëntervaring plaatsgevonden. In totaal zijn 17 Nederlandse SEH-afdelingen geïncludeerd voor deelname aan het project Do Triage en dus ook voor deze deelstudie naar patiëntervaring. De ervaring van patiënten werd getoetst aan de hand van een gestructureerde vragenlijst ontwikkeld door het CBO. Voor drie HBO-V studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen was deze meting tevens een afstudeerproject: Delie Jansen, Jessie Cremers en Dorien Jacobs hebben bij 352 patiënten de vragenlijst telefonisch afgenomen. Patiënten werden onder andere gevraagd naar de bejegening/communicatie van de zorgverleners, het verloop van de zorgverlening gericht op het triageproces, de informatieverschaffing rondom triage en het nakomen van afspraken. In het najaar van 2009 vindt de meting naar de Patiëntervaring met betrekking tot triage nogmaals plaats en zal bekend worden of de Richtlijn Triage verbetering heeft gebracht in de ervaring van patiënten op de SEH.

Share

PROJECT DO TRIAGE

2 februari 2009 door Maaike Janssen

Op donderdag 22 januari is de 2de bijeenkomst van het project Do Triage gehouden. Hierbij zijn 8 sleutelfiguren van verschillende spoedeisende hulp afdelingen (SEH’s) bijeen gekomen die extra ondersteuning krijgen vanuit het lectoraat en het LEVV bij de invoering van de richtlijn ‘Triage op de SEH’.
De deelnemers zijn aan de slag gegaan met een contextanalyse, waarbij ze inzicht hebben gekregen in factoren die de invoering van de richtlijn kunnen beïnvloeden. De volgende stap die zij gaan ondernemen is de ontwikkeling van implementatiestrategieën om de belemmerende factoren op te heffen.

Aan het eind van het hele traject (oktober 2009) gaan we kijken hoe de deelnemers de ondersteuning hebben ervaren, hoe het hele proces van invoering is verlopen en in hoeverre de richtlijn is ingevoerd. De resultaten zullen in 2010 bekend worden gemaakt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met maaike.janssen@han.nl of donna.schalk@han.nl .

Share

Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp

11 september 2008 door Maaike Janssen

Deze maand is de richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp’ uitgebracht. De richtlijn is tot stand gekomen in een samenwerking met de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) en het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV). Daarnaast hebben ook vele personen uit de praktijk een belangrijke bijdrage geleverd.

Deze richtlijn vervangt de oude richtlijn uit 2004 en kunt u downloaden op: http://www.nvshv.nl/seh/pdf/richtlijn_triage_aug_2008.pdf (website NVSHV) of via de website van het LEVV.

Share

Richtlijn Triage [2008] geautoriseerd

3 april 2008 door Maaike Janssen

Afgelopen vrijdag (28 maart) is de richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp [2008]’ officieel geautoriseerd door de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen. De voorzitter van de NVSHV, F. de Voeght, heeft de richtlijn van J. Mintjes in ontvangst genomen. De richtlijn zal op korte termijn worden verspreid.

Share

De richtlijn ‘Triage op de SEH’ [2008] ter autorisatie aangeboden

18 maart 2008 door Maaike Janssen

De herziene richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp’ [2008] is eind februari ter autorisatie aangeboden aan de beroepsvereniging NVSHV. Het produkt, de richtlijn, is gereed, en hiermee is het project Try Triage afgerond.

Echter het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen staat in de startblokken om haar weg te vervolgen met het nieuwe project Do Triage. De doelstelling van dit project is met de kennis uit Try Triage, de herziene richtlijn te implementeren met behulp van sleutelfiguren in de periode 2008 tot 2010. Wij houden u op de hoogte.

Voor meer informatie van één van beide projecten, kunt u contact opnemen met Maaike.Janssen@han.nl of Caroline.Kampshoff@han.nl

Share

FINISH TRY TRIAGE

12 februari 2008 door Maaike Janssen

De doelstelling van het project Try Triage was het herzien van de richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp [2004]’ en het ontwikkelen van een passende implementatiestrategie.

Het project Try Triage is in november 2006 van start gegaan en heeft op dit moment de eindstreep in zicht! De richtlijn ‘Triage op de SEH’ [2008] wordt op korte termijn door het Lectoraat Acute Intensieve Zorg officieel aangeboden aan de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) ter autorisatie.

Het project Try Triage bestond uit twee onderzoekslijnen; de richtlijnontwikkeling en de ontwikkeling van de implementatiestrategie. Beide onderzoekslijnen hebben een eigen methodiek gehanteerd voor het uitvoeren van de onderzoeken. Zo heeft de richtlijnontwikkeling in samenwerking met het Landelijke Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) een knelpuntenanalyse uitgevoerd met twee focusgroepen uit de praktijk. Daarna is een systematische review uitgevoerd. Dit is het grondig zoeken naar wetenschappelijke literatuur, in dit geval naar de betrouwbaarheid, validiteit, hanteerbaarheid, patiënttevredenheid en patiëntveiligheid van triagesystemen. De ontwikkeling van de implementatiestrategie heeft op zijn beurt een contextanalyse uitgevoerd door middel van een landelijke vragenlijst, twee focusgroepen uit de praktijk en zes diepte-interviews met praktijkmensen.
Dit leverde antwoord op de centrale onderzoeksvragen: in hoeverre is de huidige richtlijn ‘Triage op de spoedeisende hulp [2004]’ geïmplementeerd; wat waren/ zijn knelpunten in de praktijk; welke factoren beïnvloedden de implementatie; en wat zegt de wetenschap tegenwoordig over triagesystemen.

De conceptrichtlijn is ter commentaar voorgelegd aan vakinhoudelijke en methodologische experts. Hiervoor zijn 21 spoedeisende hulp afdelingen uitgenodigd om de conceptversie van de richtlijn te laten becommentariëren door een SEH-verpleegkundige, de leidinggevende van de SEH en een SEH-arts. Alle afgevaardigden ontvingen de conceptrichtlijn én een vragenlijst aan de hand waarvan zij hun mening over de richtlijn konden geven. Eveneens is de richtlijn in de commentaarfase voorgelegd aan het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. De richtlijn kreeg na de beoordeling van de individuele respondenten het gemiddelde rapportcijfer 7,9.

Na bespreking van de externe beoordelingen uit de commentaarfase is de richtlijn aangepast en vastgesteld door de projectgroep. De definitieve afronding van deze fase dient nog te geschieden. Wanneer de herziene richtlijn ‘Traige op de SEH’ [2008] door de beroepsvereniging is geautoriseerd heeft het project Try Triage zijn finish bereikt!

C.S. Kampshoff, beleidsmedewerker Try Triage

Share