Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Alle berichten over ‘KLPS-project’

KLPS-project afgerond

9 maart 2012 door Remco Ebben

Het project Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg (KLPS-project) is afgerond. Het KLPS-project liep van juni 2009 tot en met februari 2012 en werd gesubsidieerd vanuit het programma Spoedzorg van ZonMw. Het KLPS-project bestond uit twee fases met verschillende doelstellingen en eindproducten: Lees verder

Share

Discussie over zuurstof in de ambulancezorg

13 januari 2012 door Remco Ebben

Afgelopen week verschenen in diverse media (oa RTL nieuws en het AD) berichten dat extra zuurstof in de ambulance schadelijk zou zijn voor patiënten. Basis voor de berichtgeving is een recent artikel van Cornet et al. (2012). In het artikel (research letter) hebben de auteurs op non-systematische wijze literatuur verzameld en komen tot de conclusie dat routinematig toedienen van extra zuurstof schadelijk is voor de patiënt. Inmiddels heeft ook de Nederlandse Vereniging Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) gereageerd, zie hier de reactie van de NVMMA. Kern van de reactie van de NVMMA is dat het op indicatie toedienen van zuurstof al langer was opgenomen in het Landelijk Protocol Ambulancezorg, het protocol op basis waarvan ambulancehulpverleners zorg verlenen aan patiënten. Daarnaast stelt de NVMMA dat het onjuist is om te suggereren dat er in Nederland doden vallen als gevolg van teveel zuurstoftoedoening doordat ambulancehulpverleners onvoldoende op de hoogte zouden zijn van de risico’s zoals besproken in het artikel.

Share

Pilot ketenprotocollen KLPS-project

5 december 2011 door Remco Ebben

Doel van het project Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg (KLPS-project) is het ontwikkelen van 3 ketenprotocollen voor de ambulance en spoedeisende hulp. Onderwerpen waarvoor een ketenprotocol wordt ontwikkeld zijn (1) Vooraankondiging en overdracht, (2) Sepsis en (3) Acuut Coronair Syndroom (focus op Non-STEMI). Op 28 en 29 november 2011 heeft een pilot plaatsgevonden om de conceptprotocollen te toetsen op praktische toepasbaarheid. Tijdens de pilot werkten ambulanceteams van RAV Gelderland Zuid en SEH-teams van het UCM St. Radboud en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in een simulatiesetting met de conceptprotocollen. De pilot heeft voor elk protocol specifieke feedback opgeleverd. De feedback wordt in januari 2012 besproken met een expertgroep bestaande uit experts van betrokken beroepsverenigingen uit de spoedzorg. Streven is om in februari 2012 de protocollen definitief te maken en het KLPS-project af te ronden. Daarnaast werd door de betrokken ambulance en SEH-teams het samenwerken tijdens simulaties als leerzaam ervaren. Tijdens de simulaties zijn video-opnames gemaakt die worden gebruikt in het onderwijs voor de Bachelor Medisch Hulpverlening.

Share

21 november 2011: Scholingsavond overdracht in de keten van acute obstetrie

4 november 2011 door Remco Ebben

Op 21 november organiseert het Netwerk Acute Zorg Zwolle een scholingsavond over overdracht in de keten van acute obstetrie. Tijdens de scholingsavond wordt de bestaande overdrachtsmethodiek MIST (Mechanism of Injury, Injuries sustained, Signs & Symptoms, Treatment given) opnieuw ingevuld voor de acute obstetrie: Mother, Infant, Signs en Treatment. Het Lectoraat Acute Intensieve Zorg verzorgt in de persoon van Remco Ebben een presentatie wat er in de literatuur bekend is over vooraankondiging en overdracht. Aan bod komen verschillende overdrachtsmethodieken, knelpunten tijdens overdrachten, wat er reeds aan onderzoek bestaat met betrekking tot overdrachten en waar toekomstig onderzoek zich op zou moeten richten. Tot slot wordt de ontwikkeling van conceptrichtlijn ‘vooraankondiging en overdracht van ambulance naar spoedeisende hulp’ toegelicht. Deze ketenrichtlijn wordt ontwikkeld in het kader van het project Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg.

Wilt u bij deze scholingsavond aanwezig zijn. Download hier de uitnodiging en aanmeldprocedure.

Share

Meepraten over conceptrichtlijn Vooraankondiging en Overdracht?

11 april 2011 door Remco Ebben

Het project Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg (KLPS-project) ontwikkelt drie ketenprotocollen voor ambulance en spoedeisende hulp (SEH). Een van de drie onderwerpen is de vooraankondiging en overdracht. Deze protocollen worden ontwikkeld met behulp van de methode voor evidence based richtlijn ontwikkeling (EBRO-methode). Hierbij wordt een richtlijn ontwikkeld die dient als onderbouwing voor het protocol.

Een belangrijke stap in de EBRO-methode is het becommentarieren van de conceptrichtlijn door de professionals: SEH- en ambulanceverpleegkundigen, SEH-artsen, medisch managers ambulancezorg en huisartsen. Daarom is de conceptrichtlijn vooraankondiging en overdracht op dit moment voor een commentaarronde bij de betrokken beroepsverenigingen. De commentaarronde loopt tot 30 april 2011, daarna wordt de conceptrichtlijn aangepast op basis van het commentaar uit de praktijk.

Bent u SEH- of ambulanceverpleegkundige, SEH-arts, medisch manager ambulancezorg of huisarts? En wilt u de conceptrichtlijn vooraankondiging en overdracht van commentaar voorzien? Neem dan contact op met uw beroepsvereniging.

Share

Lectoraat Acute Intensieve Zorg presenteert op congres NVSHV

7 februari 2011 door Remco Ebben

Op 29 maart 2011 vindt het 13e congres van de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen plaats. Het thema is ‘Huidige kansen en toekomstige ontwikkelingen in de acute zorg’. Klik hier voor het programma. Het Lectoraat Acute Zorg is aanwezig met twee presentaties. Sivera Berben zal haar pijnrichtlijn presenteren. Hierover volgt binnenkort meer op deze weblog. Tijdens de sessie ‘onderzoek en wetenschap’ geeft Remco Ebben een presentatie over de ontwikkeling van een ketenprotocol ‘Vooraankondiging en Overdracht’ voor ambulance en spoedeisende hulp. Dit protocol wordt ontwikkeld binnen het project ‘Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg’. Tijdens de presentatie wordt ingegaan hoe op basis van een literatuurstudie en mening van experts een concept van het ketenprotocol tot stand is gekomen en welke stappen nog doorlopen moet worden om te komen van concept tot implementatie in de praktijk. Wilt u bij deze presentatie aanwezig zijn? Meldt u dan aan voor het congres.

Share

ZonMw publiceert KLPS-project tot Goed Voorbeeld

20 januari 2011 door Remco Ebben

Het project ‘Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg’ (KLPS-project) is door ZonMw gepubliceerd als Goed Voorbeeld. Goede Voorbeelden zijn projecten die met overtuiging laten zien dat wetenschap en praktijk samen kunnen gaan. Ze zijn inspirerend en illustreren hoe wetenschappelijk onderzoek op korte termijn kan leiden tot oplossingen of innovaties in de gezondheidszorg. Inmiddels heeft ook de HBO-raad het KLPS-project als Goed Voorbeeld overgenomen. U kunt hieronder beide publicaties bekijken.

ZonMw: http://www.zonmw.nl/nl/onderwerpen/alle-programma-s/praktijkgericht-onderzoek/goede-voorbeelden/

HBO-raad: http://www.lectoren.nl/2010/goed-voorbeeld-praktijkgericht-onderzoek-protocollen-spoedzorg.html

Het KLPS-project loopt sinds 2009 en ontwikkelt drie ketenprotocollen voor de ambulance en spoedeisende hulp, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de NHG-standaarden van de huisartsenpost. Tevens wordt een implementatiestrategie ontwikkeld waarmee een (proef)implementatie van de drie ketenprotocollen wordt uitgevoerd. Het KLPS-project wordt uitgevoerd door het Lectoraat Acute Intensieve Zorg, in samenwerking met beroepsverenigingen uit de spoedzorg.

Share

Prijswinnaars KLPS-project

5 januari 2010 door Remco Ebben

champagne_toastEen jaar wordt traditioneel afgesloten met de oudejaarsloterij en 2010 startte zelfs met een postcodekanjer. Ook het lectoraat heeft eind 2009 prijzen uitgedeeld. Alleen hoefden hiervoor geen loten gekocht te worden, maar moest een vragenlijst worden ingevuld. Deze vragenlijst is een van de methoden om gegevens te verzamelen binnen het project ‘Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg’. In totaal zijn 526 vragenlijsten verstuurd naar SEH- en ambulanceverpleegkundigen, Medisch Eindverantwoordelijken SEH en Medisch Managers Ambulancezorg. Zij konden samen met een ingevulde vragenlijst een prijskaart meesturen waarmee zij een boekenbon ter waarde van 15 euro konden winnen.

Onderstaande personen hebben eind 2009 de boekenbon ontvangen.

Rian van den Akker, SEH-Verpleegkundige
Supparto Bambang Oetomo, Medisch Manager Ambulancezorg
Wiepkje van der Molen, SEH-verpleegkundige
Roland Mollen, Chirurg
Chris van de Ven, Ambulanceverpleegkundige 

Namens het lectoraat: van harte gefeliciteerd en bedankt voor deelname aan het onderzoek.
De eerste resultaten van het KLPS-project worden eind februari verwacht en worden onder andere gecommuniceerd op deze weblog.

Share

Start data-analyse KLPS-project

18 december 2009 door Remco Ebben

analyseIn een eerder bericht (28 oktober) is op de weblog melding gemaakt van de start van de gegevensverzameling van het project ‘Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg’ (KLPS-project). Met het KLPS-project wordt onderzocht hoe vaak het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) en het Landelijk Protocol Spoedeisende Hulp (LPSEH) worden gebruikt, in welke mate zij worden opgevolgd en welke factoren deze mate van opvolging beïnvloeden.

Om gegevens te verzamelen zijn de afgelopen maanden vragenlijsten verstuurd naar SEH-verpleegkundigen (N=200), ambulanceverpleegkundigen (N=200), Medisch Managers Ambulancezorg (MMA) (N=23) en Medisch Eindverantwoordelijke artsen op de SEH (N=103). De respons per groep varieerde. Zo heeft 69,6% van de MMA’s de vragenlijst geretourneerd. Van de Medisch Eindverantwoordelijke artsen op de SEH heeft 48,5% de vragenlijst geretourneerd. In de beide verpleegkundige groepen ligt de respons lager: 39% van de SEH-verpleegkundigen en 25,5% van de ambulanceverpleegkundigen heeft de vragenlijst geretourneerd. In beide groepen heeft de lagere respons te maken met de steekproef: de databestanden waaruit de verpleegkundigen zijn gehaald bestonden niet alleen uit SEH- of ambulanceverpleegkundigen.

Naast de vragenlijsten zijn 20 interviews afgenomen bij SEH- en ambulanceverpleegkundige (2×N=5), MMA’s (N=5) en SEH-artsen (N=5). De interviews worden op dit moment uitgeschreven waarna ze in januari door 2 onderzoekers onafhankelijk worden gecodeerd. Tot slot hebben twee studenten van de HBO-V de afgelopen weken 1800 ambulanceritformulieren bestudeerd om inzicht te krijgen in de mate van opvolging van het LPA.

Resultaten van de vragenlijsten, interviews en dossieronderzoek worden verwacht in februari 2010. Houdt u daarom deze weblog in de gaten. Voor meer informatie en/of vragen over het KLPS-project kan contact worden opgenomen met Remco Ebben, onderzoeker KLPS-project.

E: Remco.Ebben@han.nl
T: 024 353 07 17

Share

Start gegevensverzameling KLPS-project

28 oktober 2009 door Remco Ebben

Onderzoek doen

In een eerder bericht (12 augustus 2009) is melding gemaakt van de start van het project ‘Ketenbrede Landelijke Protocollen Spoedzorg’ (KLPS-project). Met het KLPS-project wordt onderzocht hoe vaak het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) en het Landelijk Protocol Spoedeisende Hulp (LPSEH) worden gebruikt, in welke mate zijn worden opgevolgd en welke factoren deze mate van opvolging beïnvloeden. Met deze gegevens wordt een implementatiestrategie ontwikkeld.

Om gegevens te verzamelen is in oktober 2009 gestart met het afnemen van individuele interviews bij SEH- en ambulanceverpleegkundigen, Medisch Managers Ambulancezorg (MMA) en Medisch eindverantwoordelijke artsen op de SEH. In het totaal moeten 20 interviews worden gehouden, waarvan er 11 reeds zijn afgerond. Daarnaast zijn schriftelijke vragenlijsten verstuurd naar MMA’s (N=25), medisch eindverantwoordelijke artsen op de SEH (N=103), SEH-verpleegkundigen (N=200) en ambulanceverpleegkundigen (N=200). Tot slot beginnen in november twee studenten van de HBO-V met het bestuderen van ambulanceritformulieren bij 5 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV) om inzicht te krijgen in de mate van opvolging van het LPA.

Het is de verwachting dat eind december alle gegevens binnen zijn zodat in januari 2010 de gegevens kunnen worden geanalyseerd. Voor meer informatie en/of vragen over het KLPS-project kan contact worden opgenomen met Remco Ebben, onderzoeker KLPS-project.

E: Remco.Ebben@han.nl
T: 024 353 07 17

Share