Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen ondersteunt de huidige transformatie in het sociaal domein en richt zich op de informele en formele ondersteuning van burgers in kwetsbare posities. Centraal staat het werken en leren vanuit het perspectief van de burger.

Technologie en de sociale professional

16 november 2017 door Erik Jansen

Technologie is in de hedendaagse wereld niet meer weg te denken. Zo is de smartphone alomtegenwoordig en klopt het Internet-of-Things (IoT) aan de deur. Vrijwel alle nieuw naar de markt gebrachte electronica is verbonden met internet. Op grond van recente schattingen zal binnen afzienbare tijd eenderde (!) van alle op internet aangesloten entiteiten bestaan uit een autonoom functionerend, niet-menselijk apparaat.

In de zorg zien we dat geëxperimenteerd wordt met o.a. robotica, internetportals waaronder ook het EPD, apps voor de ondersteuning van dagstructuur of dagelijkse bezigheden, andere vormen van communicatie zoals beeldbellen en whatsapp communicatie.

Hoe zit het eigenlijk met het gebruik van technologie in het sociale domein? Overwegen sociale professionals daadwerkelijk het gebruik van technologische middelen als hulpmiddel bij de ondersteuning van personen in kwetsbare posities? Dit zal sterk afhangen van het onderwerp en de professional in kwestie. Punt is echter wel dat als we naar de sector kijken technologie nog niet tot het standaardrepertoire behoort. Lees verder

Meet & Eat en actieleertraject in het kader van Passend Onderwijs en Passende Arbeid

10 oktober 2017 door Joos Meesters

Op 20 September was een zogenaamde Meet & Eat, georganiseerd door de Vliegende Brigade. Vijf jongeren hebben hun ervaringen gedeeld om hun perspectief op het thema  Passend Onderwijs en Passende arbeid voor het voerlicht te brengen. 25 professionals vanuit de gemeente, voortgezet onderwijs (Dominicuscollege), Tandem, ROC, R75, Pluryn en het Werkbedrijf en studenten van de HAN waren hierbij aanwezig. De avond was bij Jimmy’s. De deelnemers waren onder de indruk van de verhalen.

De vliegende brigade bestaat uit vijf jongeren die in het kader van het onderzoeksproject Passend Onderwijs en passende Arbeid activiteiten organiseren en de dialoog tussen jongeren en professionals op gang wil brengen om de systeenwereld waar veel van hen tegen aanlopen op te rekken.

Vanuit dit onderzoeksproject Passend Onderwijs en Passende Arbeid is er ook een actieleertraject gestart met diverse professionals. Het doel is de ondersteuning voor jongeren, waarbij deelname aan onderwijs en arbeid niet vanzelfsprekend is te verbeteren door te onderzoeken wat wel en niet werkt om zo tot een werkwijze te komen.

 

Co-productief! Samen zinvol onderzoeken in Peel en Maas

17 september 2017 door Maarten Kwakernaak

Zinvol onderzoek dat bijdraagt aan de praktijk: dat is wat wij nastreven bij de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen. Dit betekent soms nieuwe wegen inslaan en onderzoek uitvoeren in coproductie met nieuwe partners in onderzoek. In de gemeente Peel en Maas starten wij daarom dit nieuwe semester met een samenwerking tussen studenten pedagogiek en gezinscoaches om een lokaal vraagstuk op te pakken.

Lees verder

Start van eerste project voor het onderzoeksthema armoede

19 juni 2017 door Lisbeth Verharen

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen richt zich sinds kort ook op het thema armoede. Inmiddels is een eerste project hiervoor gehonoreerd met een subsidie van ZonMw. Samen met de gemeente Nijmegen, welzijnsorganisatie Het Interlokaal-Tandem en ervaringsdeskundige co-onderzoekers onderzoeken we hoe de financiële zelfredzaamheid van zelfstandig wonende Nijmeegse jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kan worden ondersteund en versterkt.

Het participatief actieonderzoek bestaat uit drie fasen. In de eerste fase worden de verhalen van jongvolwassen met LVB die zelfstandig wonen opgehaald over hun ervaringen met het omgaan met geld en de ondersteuning daarbij. In de tweede fase gaan de deelnemers in meerdere groepsgesprekken met elkaar deze verhalen analyseren en ideeën vormen over het verbeteren van de ondersteuning en de producten die daarbij bruikbaar zijn. In de derde fase worden deze ideeën omgezet in aanbevelingen en worden concrete producten ontwikkeld om de opgedane inzichten uit te dragen, bijvoorbeeld een brochure in gewone taal over omgaan met geld en de mogelijkheden voor ondersteuning daarbij.

 

Nieuwe publicatie: Kwesties en keuzes in wijkgericht werken

24 maart 2017 door Lisbeth Verharen

(Sociale) wijkteams zijn in de praktijk overwegend zorgteams, terwijl zij de opdracht hebben een meer proactieve aanpak te ontwikkelen met ruimte voor preventie en burgerinitiatieven. En bij zware problematiek zijn professionals geneigd de samenwerking met informele zorg laag te prioriteren en voorrang te geven aan hulpverlenen. Deze en andere dilemma’s komen aan bod in de nieuwe bundel Kwesties en keuzes in wijkgericht werken van de Werkplaatsen Sociaal Domein.

De bundel bestaat uit een essay en vier artikelen. Wetenschappers en onderzoekers, ook binnen de Werkplaatsen Sociaal Domein, dienen naast hun rol als loyale onderzoekspartner meer een rol te vervullen van ‘critical friend’, zo bepleiten we in het essay. Juist vanwege de bestaande machtsverhoudingen is het van belang om nader in te gaan op de dieperliggende kwesties en keuzes waar professionals die wijkgericht werken mee te maken krijgen. Zij ervaren in de praktijk de spanning tussen abstracte beleidsbegrippen en de concrete invulling die aan wijkgericht werken wordt gegeven. In dat spanningsveld moeten professionals dagelijks keuzes maken.

In het eerste artikel worden 12 onderzoeken naar (sociale) wijkteams op hoofdlijnen in beeld gebracht. Het tweede artikel neemt de samenwerking van professionals in wijkteams met informele netwerken onder de loep. Het derde artikel gaat in op de ethische dimensie van het praktijkwerk in wijkteams. In het vierde artikel wordt de noodzaak van een lerende aanpak betoogd. Daarnaast presenteert dit artikel zeven principes, waarmee transformatief leren vorm kan worden gegeven. Download de publicatie hier.