HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

Regionaal Onderwijs Blog

Samen versterken we de kracht van leren en inspireren!

smeltHet onderwijs verdient goede leraren. Goede leraren verdienen een actuele en krachtige opleiding en professionalisering in hun dagelijkse praktijk. Daar werken we samen aan, iedere dag opnieuw. In de opleidingen, in maatwerktrajecten voor werkenden, tijdens het werkplekleren, in de onderzoekskringen, in vakdidactische pilots, de projecten over opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, iXperiumontwikkelkringen en tijdens gezamenlijke studiedagen. We ontwikkelen samen onderdelen van het currriculum van de lerarenopleidingen, waardoor we goed in kunnen spelen op de praktijk van het onderwijs. Lees verder

Marc van Berkel promoveert op onderzoek naar de Holocaust in geschiedenisboeken

13 juli 2017 door Monique Goris

Nederlandse geschiedenisschoolboeken kennen ernstige hiaten: nieuwe wetenschappelijke inzichten sijpelen maar moeizaam door naar de Nederlandse schoolboeken. Voor veel docenten geschiedenis in het vo en mbo is het zoeken: hoe om te gaan met gevoelige en beladen thema’s in de klas, zoals de Holocaust? Het promotie-onderzoek van Marc van Berkel legt een zorgelijk feit bloot.

Marc van Berkel geeft les aan de Lerarenopleiding Geschiedenis. Daarnaast deed hij onderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen de Nederlandse en Duitse beschrijvingen van het Nazisme en de Holocaust in schoolboeken. Op 14 september promoveert Marc aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Hij verdedigt dan zijn proefschrift Plotlines of Victimhood. The Holocaust in German and Dutch History Textbooks 1960-2010.

Aly Smelt-Medendorp, directeur Instituut Leraar en School: ‘Het onderzoek van Marc is zeer bruikbaar in de Lerarenopleiding Geschiedenis. Het draagt bij aan het stimuleren van een kritische en onderzoekende houding bij studenten naar een zeer belangrijk gevonden thema in het huidige geschiedenisonderwijs. Het onderzoek laat studenten bewust worden dat geschiedenis niet een vaststaande waarheid produceert, maar veranderlijk is. Het laat zien dat het schoolcurriculum slechts een weerspiegeling is van de tijdsgeest en van de normen en waarden van het moment.’

Annelies Dickhout, directeur van Kenniscentrum Kwaliteit van Leren bevestigt dit: ‘Het onderzoek van Marc legt een link tussen een historisch onderwerp en de actualiteit. Of zet omgekeerd misschien ook de actualiteit in een historisch perspectief. Daarmee is het van grote waarde voor leraren bij de invulling van hun onderwijs over deze periode uit de geschiedenis.’

Meer weten?
Op HAN.nl verscheen een uitgebreid nieuwsartikel met meer informatie.

Kom je ook?
Meld je online aan voor de bijeenkomst op 14 september in Rotterdam.

Waar & wanneer
Donderdag 14 september 2017
Erasmus University Rotterdam
Burg. Oudlaan 50, Senaatszaal
Deuren sluiten om 15.30 uur

Presentatie ‘Parels uit de praktijk-2’

25 juni 2017 door Régie Driessen

In december 2016 is de eerste bundel ‘Samen leraren opleiden – Parels uit de praktijk’ verschenen met daarin 17 good practices van opleidingsscholen. Vanwege de grote belangstelling heeft de landelijke werkgroep ‘Good Practices Werkplekleren’ een tweede serie praktijkvoorbeelden verzameld. Ook deze verzameling is door het Steunpunt Opleidingsscholen – vo gepubliceerd.
In de tweede publicatie zijn 19 good practices opgenomen die gezamenlijk zijn ontwikkeld door opleiders van instituten en scholen. De praktijkvoorbeelden gaan over de volgende thema’s:

  • Werkplekleren algemeen
  • Vakdidactisch leren op de werkplek
  • Werkplekleren in het mbo
  • Integraal personeelsbeleid en kwaliteitszorg

 

De good practices kunnen als spiegel en inspiratiebron gebruikt worden.
Interesse?
Download hier de publicatie:
Samen-leraren-opleiden-Parels-uit-de-praktijk-2

 

Een kijkje in de keuken van Samen Opleiden in de school (mbo)

25 juni 2017 door Régie Driessen

 

De intro van bovenstaande brochure is geschreven door Shauna Plompen, docente mbo:

Een docent van de lerarenopleiding vertelde mij: ’Je bent docent en je bent docent omgangskunde. Als docent stel je grenzen aan gedrag. Als docent omgangskunde weet je achter dit gedrag te kijken en op zoek te gaan naar hoe een leerling zich in het vervolg anders kan leren uiten’.
Nu, inmiddels vier jaar werkzaam binnen het mbo, zou ik er graag een zin aan toe willen voegen: ’Je bent docent, je bent docent omgangskunde en je bent docent in het mbo. Je stelt grenzen aan gedrag, je weet achter gedrag te kijken. Je besteedt ook aandacht aan een beroep en de beroepshouding van je studenten’.
Lerarenopleiders die opleiden voor het mbo, zou ik willen meegeven: leg uit wat middelbaar beroepsonderwijs onderscheidt van andere onderwijsvormen. Zorg ervoor dat de studenten inzicht krijgen in de wijze waarop je als docent aansluit bij het werkveld waarvoor je opleidt en de doelgroep waarmee je werkt. Verzorg vanuit de opleiding ook de thematiek rondom verschillende rollen en taken die een docent kan bekleden binnen het mbo.

In deze publicatie zijn tien inspirerende voorbeelden van de samenwerking tussen mbo-scholen en lerarenopleidingen beschreven.

Geïnteresseerd?
Klik hier: cinop_eenkijkjeindekeukenvansamenopleidenindeschool

 

Opbrengsten VSLS projecten

25 juni 2017 door Régie Driessen

De projecten rondom ‘Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen’ (VSLS) komen in de afrondende fase….

Welke VSLS-projecten kennen we?
HAN ILS participeert in 7 VSLS-projecten. We hebben 2 VSLS-projecten in het mbo: één project met ROC-Nijmegen en één project met ROC Rijn IJssel én Graafschap College. In het vo kennen we 5 VSLS-projecten: met iedere academische opleidingsschool werken we samen aan VSLS (AOS Alliantie & Notre Dame, AOS Noordoost Brabant, AOS Oost Nederland, AOS Passie voor Leren en AOS Quadraam.
In de komende weken staan enkele conferenties gepland waarin met name aandacht is voor een aantal producten die ontwikkeld zijn. In de komende weken staan verschillende uitnodigingen voor deze afsluitende bijeenkomsten. Naast deze producten hebben we in de afgelopen projectperiode ook beter met elkaar leren samenwerken. Met de projectleiders van de VSLS-projecten hebben we deze verworvenheden benoemd. En het idee is dat in de verantwoordingsverslagen van alle projecten onderstaande wordt opgenomen. Ik ben er erg trots op dat we dit samen met onze partners hebben weten te bereiken.
Opbrengsten VSLS-project
De volgende punten komen als gezamenlijke bevindingen in ieder verantwoordingsverslag terug:
Het VSLS-project heeft het innovatief vermogen (ten behoeve  van het onderwijs) vergroot doordat er  is samengewerkt op vastgestelde thema’s, wat leidde tot
een gezamenlijke focus en  urgentie;
– Gewerkt is vanuit een multidisciplinaire aanpak
– Gewerkt is in variabele  doelgroepen (studenten, starters, docenten, opleiders, experts).
– Door het VSLS-project  heeft het AOS-netwerk behalve op strategisch en tactisch niveau vooral ook op operationeel niveau gefungeerd: veel uitvoerders waren betrokken.
– VSLS heeft geleid tot inter-institutionele ontwikkelingen;
– VSLS heeft actief bijgedragen aan het besef van de doorlopende lijn van de initiële naar de  inductie- en de professionele fase.
– Gaandeweg het VSLS-project is er gelijkwaardigheid tussen de  verschillende deelnemers ontstaan, wat leidde tot  gezamenlijk professionaliseren.
– Het VSLS-project maakt het mogelijk voor leren en professionaliseren goede omstandigheden te creëren in tijd en overige facilitering.
Het vervolg van het project:
De werkwijze die is eigen gemaakt tijdens het VSLS-project blijft gehanteerd worden, de thema’s zullen worden aangepast aan de behoeften van het eigen samenwerkingsverband.
Op basis van de tot stand gekomen producten en de verworven kennis en ervaring wordt het mogelijk verder in te spelen op de ontwikkeling  van de initiële, de  inductie en ervaren fase als basis voor de persoonlijke professionele ontwikkeling.
Producten en verworven kennis en ervaring uit het VSLS-project kunnen betrokken worden in professionaliseringsactiviteiten die eventueel kunnen  worden aangemeld voor het lerarenregister.
Het blijft noodzakelijk om fysieke contactmogelijkheden te stimuleren en te faciliteren. Het helpt  als  bijeenkomsten gekoppeld worden aan een concreet doel om opbrengsten en/ of resultaten te genereren.
Dank
Alhoewel de projecten niet altijd van een leien dakje zijn gegaan, vind ik dat we trots mogen zijn op de behaalde resultaten. Er is hard gewerkt in de verschillende projecten en van meer collega’s hoor ik dat ze in de toekomst graag werkzaamheden met collega’s in het werkveld willen blijven uitvoeren.
Aan iedereen die heeft meegewerkt: HARTELIJK DANK.

Reviewstudie naar wpl in het beroepsonderwijs

21 juni 2017 door Josje Heynen

Vers van de pers van onze collega’s van het kenniscentrum; een reviewstudie naar werkplekleren in beroepsonderwijs!

In deze studie wordt werkplekleren vanuit pedagogisch-didactisch perspectief beschouwd. Met de review wordt geprobeerd een gefundeerde basis te leggen onder een professionele aanpak van werkplekleren, door op zoek te gaan naar bewezen aanpakken. De studie richt zich op werkplekleren binnen beroepsopleidingen in vmbo, mbo en hbo.

De samenvatting is slechts 2 A4-tjes en zeer de moeite waard om te lezen. (De rest ook natuurlijk. :) ) Het document mag gedeeld worden.

Hartelijke groeten, Josje

Aimee Hoeve rapportage_review wpl_ def.mei17