HAN

Zoeken | Site-navigatie | Extra onderdelen (sidebar)

ICT in Onderwijs en Onderzoek

Digitaal Toetsen pilot 1: digitaal inleveren en beoordelen

18 oktober 2016 door

Beste Lezers,

Welkom op onze blog over de pilot digitale toetsen. We gaan hier tot 1 februari informatie over onze pilot delen. Zo kan iedereen die hierin geïnteresseerd is op de hoogte blijven van de stappen die genomen zijn/worden.

Aan de slag
Halverwege september zijn we gestart met de pilot digitale toetsen. We gaan hierin twee systemen (Turnitin en Xebic) onder de loep nemen om te zien welke we het meest geschikt achten om een pilot mee te gaan doen. In het oriëntatiegesprek hebben we de planning besproken. Waarin periode 1 grofweg dient om informatie te vergaren over de twee systemen en periode 2 de daadwerkelijke pilot omvat. Ook hebben we hier de eisen vastgesteld waaraan volgens ons een systeem voor het digitaal inleveren van toetsen minimaal aan dient te voldoen.

Na dit gesprek zijn er veel stappen genomen. Zo hebben we met beide leveranciers om tafel gezeten om te bekijken wat hun systemen ons kunnen bieden en of dit overeenkomt met onze behoeftes. We hebben deze besprekingen meegenomen in onze overwegingen en uiteindelijk de knoop doorgehakt dat we de pilot met het systeem van Xebic gaan doen. Deze keus hebben we o.a. gemaakt omdat dit systeem naar onze mening beter het gehele proces van het klaarzetten van toetsen tot de uiteindelijke beoordeling ondersteunt. Ook konden wensen over het koppelen van andere systemen beter gerealiseerd worden met dit systeem. Natuurlijk zijn er nog meer afwegingen waarom er voor dit systeem gekozen is, maar de genoemde redenen waren wel enkele speerpunten van ons.

Wat ons nu te doen staat is het in gang zetten van de pilot. Hierbij komt een hoop kijken en we zijn hier dan ook hard mee bezig om te zorgen dat het systeem op tijd klaar is om de pilot om onze gewenste manier te kunnen doen.

Spannend dus! We zijn tot op heden te spreken over het voorgestelde systeem en de samenwerking met Xebic verloopt ook prima. Kortom we zijn op de goede weg en we kunnen niet wachten om te zien wat dit systeem ook echt te bieden heeft!

Tot de volgende.

 

Tanja van Grinsven
Corrie Schrameijer
Jelte van der Velde
Erik Dortmans

TwitterFacebookLinkedInShare

Hoe krijg je studenten actief online?

24 augustus 2015 door

Afgelopen donderdag 20 augustus verzorgde ik samen met mijn collega Huib Langenberg een werkbijeenkomst voor de opleiding Sociale Studies Werken & Leren met als onderwerp “het activeren van studenten in de online leeromgeving”, ook wel modereren genoemd. Hoe zorg je ervoor dat studenten ook daadwerkelijk actief worden in de online leeromgeving? Vanaf september gaat deze opleiding aan de slag met hun nieuw ontwikkelde deeltijdonderwijs dat “blended” is vormgegeven. De elektronische leeromgeving die men daarbij gaat gebruiken is de Virtual Learning Community (VLC). Deze werkbijeenkomst was een tweede bijeenkomst waarin dit onderwerp centraal stond.

We zijn de bijeenkomst gestart met het opfrissen van het onderwerp zo kort na de vakantie. Daarvoor gingen de deelnemende docenten in 4 groepen aan de slag met een drietal vragen. Na het formuleren van hun antwoord vonden er aan het eind 4 korte presentaties plaats. Tijdens de presentaties was er ruimte voor discussie en feedback. Als gast was ook Anne-Mieke Zaat aanwezig. Anne-Mieke heeft veel ervaring opgedaan met het activeren van studenten in de online leeromgeving binnen haar minor ISDC die al een aantal jaren succesvol draait in een blended variant.

Hieronder vat ik de belangrijkste aandachtspunten die in de bespreking naar voren kwamen kort samen. Deze aandachtspunten zijn zowel ingegeven door de docenten als door de ervaringen van Anne-Mieke en mijn eigen ervaringen met het activeren van studenten in de online leeromgeving. Ze zijn natuurlijk niet compleet; we zien ze als een startpunt in een leertraject. Wie weet komen we wel op een aantal van deze punten terug als we eenmaal aan de slag zijn. Deze aandachtspunten zijn niet alleen toepasbaar op VLC, maar zijn mijns inziens algemeen geldend.

Lees verder

TwitterFacebookLinkedInShare

Blended learning vraagt om een opdrachtgestuurde aanpak

11 mei 2015 door

Dit artikel is geschreven door Niels Maes en Gé Ophelders (HAN O&O) en is een eerste in een reeks.

De HAN laat deze signalen niet passeren en maakt een begin met de herziening van de curricula van de deeltijdopleidingen waarbij flexibilisering het belangrijkste speerpunt is. In ‘Opmaat naar flexibel deeltijd onderwijs’, het Adviesrapport van de raamleerplancommissie deeltijd van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (april 2014) wordt blended leren genoemd als een kernthema om flexibilisering mogelijk te maken, naast modularisering van het curriculum en persoonlijke intakes & EVC. Blended leren is een containerbegrip dat een aantal vaste kenmerken heeft, maar waaraan ook andere kunnen worden toegevoegd. Veel opleidingen stoeien op dit moment met de concrete invulling ervan, alsook met het vinden van een didactiek voor blended leren. Eén van de kenmerken waarop deeltijd- verschilt van voltijdonderwijs is, dat er veel minder ruimte is voor contactonderwijs op de schoollocatie; deeltijdonderwijs vindt vooral op afstand plaats: op de werkplek of thuis. Dat betekent dat we ons onderwijs niet meer primair voor contactonderwijs moeten ontwerpen, maar juist voor afstandsonderwijs! Ontwerpen voor afstandsonderwijs stelt verhoogde eisen aan het (online) onderwijsmateriaal. Dat dient voor de student duidelijk, begrijpelijk, volledig, stimulerend en ‘te doen’ te zijn, maar ook kwalitatief zodanig sterk dat het studenten stimuleert tot leren op afstand. Een opdrachtgestuurde aanpak vormt daarbij de kern.

Lees verder

TwitterFacebookLinkedInShare

Organizing online education successfully: een kijkje in de Amerikaanse keuken.

1 mei 2015 door

In de laatste week van april 2015 bracht Oliver Grundmann een bezoek aan de HAN. Grundmann werkt als opleidingsmanager aan de Universiteit van Florida (UoF), specifiek de farmaceutische faculteit. Hij bezocht de HAN in het kader van de samenwerking tussen zijn faculteit en de masteropleiding Molecular Life Sciences (MMLS) van de HAN. Als onderdeel van die samenwerking volgen studenten van de MMLS een online module aan de Universiteit van Florida. Andersom is het de bedoeling dat Amerikaanse studenten ook een online cursus bij de MMLS gaan volgen. Grundmann was bereid om in een etalagebijeenkomst medewerkers en studenten van de HAN mee te nemen in hoe zijn “College of Pharmacy” online onderwijs opzet en organiseert.
Lees verder

TwitterFacebookLinkedInShare

Functioneel beheer digitale toetsing

16 juni 2014 door

“En wat doe jij voor werk”
“Ik ben functioneel beheerder digitale toetsing op de HAN”
“……………”  (vragende stilte)

Dat is de standaard reactie als ik vertel wat voor werk ik doe. Het is ook niet in 1 zin samen te vatten wat een functioneel beheerder precies doet.  Voor de bijeenkomst functioneel beheer SZ (waar ook functioneel beheer ICTO tegenwoordig onder valt) hebben Jörgen Daniel en Tijs Kusters twee filmpjes hierover gemaakt.

Het eerste filmpje gaat over digitaal toetsen in het algemeen. Wat komt er allemaal bij kijken voor je een toets kunt afnemen? En waarom is functioneel beheer zo belangrijk?  Bekijk dit filmpje hier

Het tweede filmpje gaat over toetsprocessen. Hoe lopen de huidige (papieren) toetsprocessen en hoe zien de digitale toetsprocessen eruit? Bekijk dit filmpje hier 

TwitterFacebookLinkedInShare